تعداد مقالات: 80
7. مقایسه و ارزیابی گاوآهن برگردان دار دوسویه با گاوآهن های برگردان دار مرسوم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

غلامرضا قهرمانیان؛ انگین چاکر؛ ارجان گلی سویلو


8. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر برای کنترل علف هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

آرزو لک؛ حسین بهفر؛ شمس اله عبداله پور


14. طراحی، ساخت و ارزیابی افشانک کمک هوا برای سمپاش بوم دار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-26

مجید رهنما؛ محمدحسین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ محمدعلی هرمزی؛ فیروزه سلیمانی


15. مدل‌سازی مصرف انرژی و شاخص‌های زیست محیطی تولید برگ چای با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-25

مجید خانعلی؛ حسین مبلی؛ حسن قاسمی مبتکر؛ مهرناز شرافت


23. ساخت و ارزیابی سامانه سرعت خزشی برای تراکتور مسی‌فرگوسن 285

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-34

اورنگ تاکی؛ محسن حیدری؛ اردشیر اسدی


24. تحلیل انرژی عملکرد گردآورند PV/T مجهز به صفحه‌پره‌دار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-41

احمد مرادی؛ یحیی عجب شیرچی؛ علی دلیرن