مقایسه و ارزیابی گاوآهن برگردان دار دوسویه با گاوآهن های برگردان دار مرسوم

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-13

غلامرضا قهرمانیان؛ انگین چاکر؛ ارجان گلی سویلو


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر برای کنترل علف هرز

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-12

آرزو لک؛ حسین بهفر؛ شمس اله عبداله پور


بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-8

10.22034/jam.2021.13133

سید هادی عالمی موسوی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهداد شدیدی؛ بهنام سپهر


بررسی تاثیر نوع روش و مکانیسم پخت نان مسطح روی خواص کیفی نهایی محصول

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-12

10.22034/jam.2021.13378

فرید بجایی؛ سید صادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ حمیدرضا قاسم زاده


مروری بر الگوریتم‌های حل مسئله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع با در نظر گرفتن مسائل کشاورزی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-14

10.22034/jam.2023.55751.1227

کیمیا شیرینی؛ عادل طاهری حاجی وند؛ سینا صمدی قره ورن


اثر ژنوتیپ، رطوبت، سرعت و راستای بارگذاری روی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-19

10.22034/jam.2021.13156

خسرو گل محمدی قرمز گلی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ حسین غفاری


تعیین پارامترهای عملکردی بهینه خشک کن ترکیبی مادون قرمز- همرفت در خشک کردن ورقه‌های موز

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-21

10.22034/jam.2021.13112

حبیبه نعلبندی؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ پرویز احمدی قشلاق


طراحی، ساخت و ارزیابی افشانک کمک هوا برای سمپاش بوم دار

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 13-26

مجید رهنما؛ محمدحسین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ محمدعلی هرمزی؛ فیروزه سلیمانی