موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله­های علمی، پژوهشی، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش­های نظری و تجربی را که در زمینه مهندسی ماشین­­های کشاورزی و بیوسیستم­ها انجام می­پذیرند در صورتی­که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده و یا برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نشده باشد، پذیرش می­نماید و به شرط تأیید شدن به ترتیب تاریخ وصول و پذیرش چاپ می­کند.  

1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­های کشاورزی

2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی

3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

4. کشاورزی دقیق

5. استانداردهای آموزشی و فنی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون

6. مدیریت سامانه ­های مکانیزه کشاورزی

7. کشاورزی حفاظتی

8. مهندسی نگهداری و تعمیرات

9. مدیریت پسماندهای کشاورزی

10. مدیریت و بهینه ­سازی مصرف انرژی در سامانه ­های مکانیزه کشاورزی

11. انرژی­های نوین

12. انرژی و محیط زیست

13. مقالاتی که جنبه بین رشته­ای داشته و به ­طور مستقیم سامانه ­های فنی و مهندسی کشاورزی، زیست محیطی و تولید پایدار محصولات کشاورزی (از قبیل زراعی، باغی، دامی، شیلات و ...) را هدف قرار داده ­اند.