هزینه انتشار مقالات

 مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد و سپس انتخاب گزینه مکانیزاسیون کشاورزی از قسمت نوع درآمد) واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.