هزینه انتشار مقالات

  • هزینه پذیرش مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (2500.000) می باشد. 
  • واریز به شبای حساب IR620100004001072203019567 درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی و شماره شناسه 10400801333347829 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز بانک مرکزی صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.
  •   مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد و سپس انتخاب گزینه مکانیزاسیون کشاورزی از قسمت نوع درآمد) واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.