هزینه انتشار مقالات

  • نشریه مکانیزاسیون کشاورزی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند برای چاپ تا سال 1401باید مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و از سال 1402مبلغ چهارمیلیون ریال (مطابق مصوبه کمسیون نشریات دانشگاه تبریز) بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

    مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد دانکشده و سپس انتخاب گزینه مکانیزاسیون کشاورزی از قسمت نوع درآمد) واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.