بررسی تاثیر نوع روش و مکانیسم پخت نان مسطح روی خواص کیفی نهایی محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیو سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
عمده­ترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی در ایران، نان می­باشد. از بین نان‌های مسطح، 34 درصد نان تولیدی نانوایی‌ها را نان لواش تشکیل می‌دهد. سالانه مقادیر زیادی از نان­های لواش به دلیل نوع تکنولوژی و روش پخت دور ریز می ­شود. هدف از این مطالعه مقایسه نان تولیدی با استفاده از ماشین پخت نان با حرارت غیر­مستقیم توسعه داده شده و ماشین متداول با حرارت مستقیم بود. پخت نان با هر دو ماشین اجرا و آزمون­­های مکانیکی و حسی و بیاتی نان صورت گرفت. اثر روش پخت و مدت زمان نگهداری نان روی شاخص کلی کیفیت نشان داد که اثر هر دو عامل در سطح احتمال 1% معنی­دار می­باشد. نان پخته­ شده با حرارت غیر­مستقیم از امتیاز بالاتری نسبت به نان پخته شده با حرارت­ مستقیم برخوردار بود و عمر نگهداری نان تولیدی با این روش بالاتر بود. در ماشین با حرارت غیر­مستقیم، در نقاط مختلف بستر پخت که بیانگر نقاط مختلفی از یک نان می­ باشند یکنواختی قابل قبولی از نظر حرارت و به تبع آن یکنواختی پخت مشهود بود. تغییرات میزان نیروی لازم برای نفوذ پروب 10 میلی­متری در پنج لایه از نان نشان می ­دهد که سفتی سطحی نان­ها از ساعت 48 به بعد روند افزایشی داشت. هم ­چنین در روزهای اول نگهداری تفاوت محسوسی در نیروی نفوذ پروب بین دو روش پخت مشاهده نشده است ولی با گذشت زمان نگهداری، سفتی نسبی نان تولیدی با حرارت غیر­مستقیم نسبت به حرارت مستقیم پایین­ تر و مطلوب­ تر بود. مهم­ترین نتیجه کاربرد ماشین با حرارت غیر­مستقیم، حذف آلاینده­ های نان مانند بنزوپرین­ ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of flatbeard baking mechanism on the quality characteristic of final product

نویسندگان [English]

  • Farid Bejaei
  • Sadegh Seyedlou
  • Habibeh Nalbandi
  • Hamid Reza Ghasemzadeh
Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Bread is one of the main categories of food in Iran that supply daily calorie, protein. Lavash flatbread consisted about 34% of total flatbreads produced in Iran. Large quantities of bread are wasted every year because bread production technology and baking methods. The main objective of this study was to evaluate the flatbread quality produced by the developed bread baking machine with an indirect heating system and the existing conventional machines with a direct heating system. Bread baking experiments were conducted and the instrumental, sensory, and staling characteristics of the produced flatbreads was evaluated. The effect of baking methods and storage time on the quality of bread was significant and the bread produced with the indirect heating system had higher rating compared to the bread produced from the conventional industrial machines with direct heating and its shelf life was longer. In the indirect heating machine, there was acceptable uniformity on the baking bed as view point of heat distribution and baking uniformity. The variation of puncher force of 10 mm probe in the 5 layers of bread indicated that the surface firmness of bread increased after 48 h of storage. In addition, in the first days of storage, no differences was observed in the puncher force of bread produced by two machines but during the storage, the firmness of breads produced by indirect heating machine was lower as compared with direct heating machine. Also, bread prepared using the new machine was free of any contaminants such as PAHs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Flatbread
  • Indirect Heating system
  • Industrial backing
  • Kramer shear test
  • Puncher test
  • Sensory evaluation
Al-Rashdan, A., Helaleh, M. I. H., Nisar, A., Ibtisam, A. and Al-Ballam, Z. (2010). Determination of the Levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Toasted Bread Using Gas Chromatography Mass Spectrometry. International Journal of Analytical Chemistry, 20: 1–8.
Anonymous. (2000). Approved Methods of American Association of Cereal Chemists. 10 th edition. Vol 11. AACC method 74-10.02, and 74-30.01. American Association of Cereal Chemists. St. Paul, Minn, U.S.A.
Eslamizad, S., Yazdanpanah, H., Javidnia, K., Sadeghi, R. , Bayat, M. , Shahabipour, S. and Kobarfard, F. (2016). Validation of an Analytical Method for Determination of Benzo[a]pyrene Bread using QuEChERS Method by GC-MS. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 15: 465–474.
Eshaghi, M., Ahmadkhaniha. R., Moazzen, M., Yunesian, M., Azari, A. and Rastkari, N. (2016). Polycyclic aromatic hydrocarbons in Iranian Kebabs Author links open overlay panel. Food Control, 60: 57-63.
Fasano, E., Yebra-Pimentel, I., Martínez-Carballo, E. and Simal-Gándara, J. (2016). Profiling, distribution and levels of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in traditional smoked plant and animal foods. Food Control, 59: 581–590.
Izadi Najafabadi, L, Hamdami1, N., Le-Bail, A., Monteau, J. Y. and Keramat, J. (2015). Impact of baking bed and baking temperature on staling of sangak Bbread. Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, 17: 375-386.
Keskin, S. O., Sumnu, G. and Sahin, S. (2004). Bread baking in halogen lamp-microwave combination oven. Food Research, 37: 489–495.
Ravanfar, N., Mohammadzadeh Milani, J. and Amiri, Z. (2013). The effect of barley malt flour on Barbari bread staleness. Quarterly Journal of New Food Science and Technology, 1(2): 15-22. (In Persian).  Ravula, S. R., Divyasree, A. and Ashis, K. D. (2019). Estimation of heat flux in bread baking by Inverse problem. Journal of Food Engineering, 271: 109774.
Rey-Salgueiro, L., García-Falcón, M. S., Martínez-Carballo, E. and Simal-Gándara, J. (2008). Effects of toasting procedures on the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in toasted bread. Food Chemistry, 108(2): 607–615.
Sahari, M. A., Mohammadi, R. and Hamidi Esfehani, Z. (2014). Rheological and quality characteristics of taftoon bread as affected by Salep and Persian gums. International Journal of Food Science, 2014: 1-7.
Singh, L. and Agarwal, T. (2018). Polycyclic aromatic hydrocarbons in diet: Concern for public health. Trends in Food Science and Technology, 79: 160–170.