اخبار و اعلانات

موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله­های علمی، پژوهشی، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش­های نظری و تجربی را که در زمینه مهندسی ماشین­­های کشاورزی و بیوسیستم­ها انجام می­پذیرند در صورتی­که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده و یا برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نشده باشد، پذیرش می­نماید و به شرط تأیید شدن به ترتیب تاریخ وصول و پذیرش چاپ می­کند.   1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­های کشاورزی 2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی 3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی 4. کشاورزی دقیق 5. استانداردهای آموزشی ...

مطالعه بیشتر