ارزیابی تراز فشار و تحلیل فرکانسی صدای ساطع شده توسط تراکتور باغی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی