ارزیابی پایداری زیست محیطی پالایشگاه زیستی یکپارچه تولید گوشت مرغ و محصولات زیستی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ایران

10.22034/jam.2024.57893.1250

چکیده

استفاده از ضایعات مرغ برای تولید پایدار انرژی و محصولات مختلف در پالایشگاه‌های زیستی یکپارچه، یک گزینه امیدوارکننده و مفید برای مهار آلاینده‌ها در شرایط امروزی است. این پالایشگاه‌ها از ضایعات مرغ به عنوان ماده خام استفاده می‌کنند و با استفاده از روش‌های مختلف، از این ماده برای تولید فرآورده‌های ارزشمند زیستی استفاده می‌کنند. اجرای پالایشگاه‌های زیستی دوستدار محیط‌، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای ارتقای اقتصاد آگاهانه محیط‌زیست ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر پیامدهای زیستی تولید گوشت مرغ را در یک چارچوب ‌اقتصاد زیستی چرخه ای ارزیابی می‌کند. این پژوهش شامل توسعه دو سناریوی متمایز است، سناریو 1 مربوط به تولید گوشت مرغ از طریق روش های معمولی و رایج و سناریو 2 شامل تولید گوشت مرغ و ارزش گذاری ضایعات پر مرغ به هیدرولیز مایع، و ارزش گذاری ضایعات چربی مرغ به بیودیزل و گلیسرول است. بر اساس یافته ها، تولید گوشت مرغ طبق سناریو 2 باعث کاهش 46 درصدی آسیب به سلامت انسان در مقایسه با سناریو 1 گردید. همچنین تولید گوشت مرغ طبق سناریو 1 منجر به آسیب 5-10× 03/1 گونه در سال به زیست بوم شد درحالی که با بکارگیری سناریو 2 این آسیب 43 درصد کاهش یافت. سناریو 2 همچنین کاهش 34 درصدی خسارت به منابع را نسبت به سناریو 1 به ازای تولید هر تن گوشت مرغ نشان داد. درصدهای کاهشی ذکر شده، پیشرفت سناریو 2 را در به حداقل رساندن ردپای زیست محیطی آن در مقایسه با سناریو 1 نشان می دهد و نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در پایداری زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the environmental sustainability of the integrated biorefinery for the production of chicken meat and biological products

نویسندگان [English]

  • Shamsi Soodmand-Moghaddam 1
  • Mohammad Sharifi 1
  • Majid Khanali 2
  • homa hoseinzade bandbafha 1
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Drpartment of Agricultural machinery engineeing College of Agriculture , University college of agriculture abd natural resources, University of Tehran Karaj Iran
چکیده [English]

The utilization of poultry byproducts for sustainable and productive production of energy and bioproducts in integrated biorefineries is a promising and beneficial proposition to reduce pollutants in contemporary circumstances. These biorefineries employ chicken byproducts as the raw constituents and utilize these materials to produce high-value biological products via distinctive methods. The implementation of sustainable and eco-friendly biorefineries presents a promising prospect for fostering an environmentally aware economic structure. This study examines the ecological consequences of chicken meat production circular bioeconomy framework. The current research includes development of two distinct scenarios: scenario 1 focuses exclusively on conventional chicken meat production methods and scenario 2 encompasses the production of chicken meat and the economic utilization of chicken feather waste via liquid hydrolysate, as well as the valuation of chicken fat waste to biodiesel and glycerol. As per the results, producing chicken meat according to scenario 2 leads to a 46% reduction in the detrimental impact on human health when compared to scenario 1. Also, the production of chicken meat according to scenario 1 leads to the amount of damage to the ecosystem of 1.03E-5 species per year, while applying scenario 2, this damage is reduced by 43%. Scenario 2 also shows a 34% reduction in resource damage compared to scenario 1 per ton of chicken meat production. The reported reduction percentages shed light on the progress of scenario 2 in reducing its environmental footprint compared to scenario 1, which further highlights the significant advancements in environmental sustainability achieved through the mentioned process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • Biorefinery
  • Chicken waste
  • Circular bioeconomy
  • Liquid hydrolysate