راهنمای نویسندگان

الگوی تهیه مقالات برای نشریه علمی- پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1*، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2،

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم1

تاریخ دریافت:                                                     تاریخ پذیرش:

 

1- گروه مهندسی ... ، دانشکده ... ، دانشگاه ... ، نام شهر، نام کشور

2- گروه مهندسی ... ، دانشکده ... ، دانشگاه ... ، نام شهر، نام کشور

* مسئول مکاتبه، آدرس ایمیل

 

چکیده

در این مقاله، شیوه تهیه یک مقاله برای نشریه علمی-پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز تشریح می‌شود. روش قالب‌بندی مقاله، بخش­های مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آن­ها، به­طور کامل مشخص شده است. نویسندگان محترم مقالات باید توجه داشته باشند، هیئت تحریریه نشریه از پذیرش مقالاتی که خارج از این چارچوب تهیه شده باشند، معذور است.چکیده مقاله باید در یک پاراگراف تهیه شود و حداکثر شامل 300 کلمه باشد. چکیده باید به­طور صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح کند. در چکیده از ذکر جزییات کار، شکل‌ها، جدول‏ها، فرمول‌ها و منابع‌ پرهیز شود.   

واژه‏های کلیدی: حداکثر پنج کلمه (یا پنج اصطلاح) به­عنوان کلمات کلیدی انتخاب شود. این کلمات باید بیانگر موضوعات اصلی و فرعی مقاله بوده و به­ترتیب حروف الفبا قید شده باشند  نیازی به نقطه در انتهای واژه­ها نیست.

 


1- مقدمه

این نوشتار روش آماده کردن مقالات نشریه علمی-پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز را نشان می‌دهد. برای نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2007 یا نگارش‌های بعدی آن استفاده کنید. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام سبک[1]­های مورد نیاز برای کلیه قسمت‌های مقاله در این سند تعریف شده‌اند و تنها لازم است سبک مناسب را برای هر بخش انتخاب کنید. برای تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:

اندازه صفحات A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، چپ و راست هر صفحه به ترتیب برابر با 5/2، 5/2، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود. تعداد صفحات مقاله می‌تواند حداکثر 10 صفحه باشد. مقالات باید به­صورت دو ستونی تهیه شوند. عرض هر ستون برابر 8 سانتی‌متر و فاصله بین دو ستون 1 سانتی‌متر است.

اندازه و نوع قلم‌های فارسی مورد استفاده برای هر یک از بخش­های مقاله در جدول1 آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده کنید. اندازه قلم لاتین یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت است. برای اسامی علمی و متغیرها می‌توان از قلم ایتالیک[2] استفاده کرد.

از شماره‌گذاری صفحات و به کاربردن سرصفحه[3] و پاصفحه[4] خودداری کنید. فراموش نکنید که اطلاعات بخش واگذاری[5] مقاله سند را به طور کامل تکمیل کنید.

 

جدول1- اندازه و نوع قلم‌ها

موقعیت استفاده

اندازه قلم

نام قلم

عنوان مقاله

18

B Nazanin Bold

نام نویسندگان

12

B Nazanin

عناوین بخش­ها

14

B Nazanin Bold

متن چیکده و کلمات کلیدی

11

B Nazanin Bold

زیرنویس و آخرنویس

10

B Nazanin

زیرنویس و آخرنویس انگلیسی

9

Times New Romans

عناوین شکل‌ها و جدول‏‏ها

10

B Nazanin Bold

متن شکل‌ها و جدول‏ها

9

B Nazanin

فرمول‏ها

11

B Nazanin

منابع فارسی

10

B Nazanin

متن مقاله

11

B Nazanin

2- مواد و روش ها

2-1- تقسیمات مقاله

هر مقاله باید شامل این بخش­های اصلی باشد: چکیده فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، نتیجه­گیری نهایی و منابع. سایر بخش­ها مثل سپاس­گزاری و زیرنویس‌ها اختیاری است. این بخش­ها باید در آخر مقاله و قبل از منابع قرار گیرند.

شماره‌گذاری بخش­ها از مقدمه شروع می‌شود. مقدمه دارای شماره 1 است. آخرین شماره نیز مربوط به بخش نتیجه­گیری نهایی است. سایر بخش­های قبل از مقدمه و پس از نتیجه­گیری نهایی، دارای شماره نیستند. هر بخش می‌تواند شامل چند زیربخش باشد. زیربخش­ها نیز دارای شماره هستند که از 1 شروع می‌شود. هنگام شماره‌گذاری زیربخش­ها دقت کنید که شماره بخش در سمت راست قرار گیرد. بطور مثال برای شماره‌گذاری زیربخش 3 از بخش 2 بنویسید: 2-3. برای نوشتن عنوانِ یک بخش از سبک Heading 1 و اگر بخش دارای شماره نیست از سبک Heading 0 استفاده کنید. عنوان زیربخش­ها (سطح 2) با سبک Heading 2 نوشته شوند. برای سطح 3 نیز از سبک Heading 3 استفاده کنید. به­طور معمول نیازی به زیربخش­های سطوح بعدی وجود ندارد، با این حال اگر وجود داشت، عناوین زیربخش­ها را بدون شماره و تنها به­صورت متن پررنگ بنویسید.

در هر بخش یا زیربخش یک یا چند پاراگراف وجود دارد. دقت شود که جملات هر پاراگراف زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند. اولین پاراگراف هر بخش یا زیربخش بدون تورفتگی (Intend) است. برای نوشتن اولین پاراگرف، از سبک Text1 استفاده کنید. سایر پاراگراف­ها دارای تورفتگی به اندازه 5/0 سانتی‌متر است که برای نوشتن آنها باید سبک Text را انتخاب کنید. سعی کنید از نوشتن جملات و پاراگراف‏های طولانی پرهیز کنید. یک پاراگراف حداکثر می‌تواند تا 15 سطر را از یک ستون به خود اختصاص دهد.

1-1- ویژگی‏های عنوان و نویسندگان مقاله

عنوان مقاله در عین کوتاهی باید تمام ویژگی‌های کار پژوهشی را نشان دهد. عنوان مقاله را در یک یا دو سطر و با سبک Title بنویسید. در صورتی که عنوان مقاله شما دو سطری است، دقت کنید که طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد. عنوان مقاله، اسامی مولفین، چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند. برای نوشتن عنوان انگلیسی مقاله از سبک ENtitle استفاده کنید. عنوان، اسامی مولفین، چکیده و کلمات کلیدی مقاله به زبان انگلیسی در صفحه آخر آورده می­شوند.

پس از عنوان فارسی و انگلیسی مقاله باید نام نویسندگان مقاله به ترتیب با سبک Author و ENauthor نوشته شوند. در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذکر عناوینی مثل استاد، دکتر، مهندس، خودداری کنید. همچنین نام دانشگاه یا محل کار نویسنده به همراه نشانی و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول باید ذکر شوند.

1-2- ویژگی‏های چکیده و کلمات کلیدی

چکیده مقاله باید به­طور صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند. در چکیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذکر جزییات کار، شکل‌ها، جدول‏ها، فرمول‏ها، و منابع خودداری شود. چکیده را حداکثر در 300 کلمه و در یک پاراگراف تهیه کنید. عنوان چکیده باید با سبک Heading 0 نوشته شود. برای نوشتن متن چکیده از سبک Abstract استفاده کنید. چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز باید تهیه شود. برای نوشتن عنوان و متن چکیده به زبان انگلیسی به­ترتیب از سبک Enheading 0 و Enabstract  استفاده کنید.

برای هر مقاله حداکثر پنج کلمه کلیدی انتخاب کنید و آنها را با ویرگول از هم جدا کنید. این کلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را دسته‌بندی کنند. کلمات کلیدی را به­ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی کلماتی که مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. کلمات کلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند. برای نوشتن کلمات کلیدی از همان سبک­های بخش چکیده استفاده کنید.

1-3- ویژگی‏های مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از کارهای مشابه و مرتبط با موضوع پژوهش انجام شده به­همراه ویژگی­های هر یک بیان شود و ارتباط منطقی و تکمیلی پژوهش مقاله با پژوهش‏های قبلی بیان گردد. در ادامه مقدمه‌ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل کاستی‌های موجود در پژوهش‏های قبلی ذکر شود. از ذکر منابع به­صورت گروهی و بدون تحلیل محتوای آنها خودداری گردد.

1-4- ویژگی‏های مواد و روش­ها

پس از بخش مقدمه باید مواد و روش­ها طی چند بخش نوشته شود. این بخش­ها باید بطور کامل گویا بوده و شامل تعریف مفاهیم اولیه موردنیاز، طرح مسأله، ویژگی­های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­های بکار رفته (مانند روش­های آماری تحلیل داده­های مهندسی) و راه‌حل مورد استفاده باشند. در نوشتن مواد و روش­های مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند. هم­چنین سعی شود مواد و روش­های مقاله به صورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند. مواد و روش­ها می­بایست واضح و روشن باشد تا سایر پژوهش­گران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند. مطالب این بخش بایستی در قالب جملات مجهول و در زمان گذشته ساده نوشته شوند.

2- نتایج و بحث

نتایج و بحث مشتمل بر یافته­های حاصل از پژوهش به­صورت متن، جدول و شکل و بحث مستدل است. در این بخش از تکرار و یا ذکر مواد و روش­های استفاده شده اجتناب گردد. شکل­ها و جدول­ها نباید هم­زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ها و شکل­ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا گردد. نتایج تجزیه و تحلیل­های آماری بهتر است به­صورت جدول یا شکل منعکس شده  و اختلاف­های معنی­دار نیز با علامت­های مناسب مشخص شوند.

 بحث شامل تحلیل داده­های آزمایش، ذکر علت­ها و معلول­ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­باشد. علاوه بر این لازم است از یافته­های دیگر پژوهش­گران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود.  با وجود این،  برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت­هایی مانند «مطابقت و عدم مطابقت یافته­ها با نتایج دیگران» کافی نیست و  اظهار نظر در مورد چگونگی این مشابهت­ها و تضادها می­تواند به غنای بحث کمک نماید.

2-1- ویژگی‏های جمع­بندی یا نتیجه­گیری

در این بخش، نکات مهم انجام شده در کار به­صورت خلاصه مرور و نتایج به­دست آمده توضیح داده می­شوند. هم­چنین در این بخش باید دست­آورد علمی مقاله به­صورت واضح بیان شود. هرگز عین مطالب چکیده را در این بخش تکرار نکنید. نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

2-2- ویژگی‏های منابع

بخش منابع در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. منابع باید شامل نام خانوادگی مولفین، حرف اختصاری نام، سال نشر، عنوان مقاله یا کتاب، نام مجله یا ناشر، دوره (Vol.)، شماره و صفحه باشد. تمام منابع بایستی در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند. آدرس­های اینترنتی به­هیچ وجه به­عنوان منبع مورد استناد قرار نگیرند و از درج آن­ها به­عنوان منبع خودداری گردد. از جزوه درسی نیز نباید به­عنوان منبع استفاده شود.

عنوان کتاب، پایان‌نامه، یا مقاله به زبان فارسی را به­صورت پررنگ بنویسید. نحوه نوشتن منابع در بخش منابع این نوشتار عنوان شده است.

درج منابع در متن مقاله با روش نام و سال صورت می­گیرد و مقاله­های ارایه شده به نشریه بر این اساس تنظیم می­شوند. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پرانتز می­آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت «و همکاران» قید می­شود. در صورتی که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز آورده شود، نام خانوادگی نویسندگان  بر حسب سال  انتشار منبع (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) به فارسی نوشته می­شود. تمام منابع مندرج در متن می­بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند. مثال:

- پرسون (1969) مدل عملکرد موتور را طی رابطه­ای براساس توان، سرعت، حجم جارو شده و ارزش حرارتی سوخت همراه با دو ضریب ثابت که از داده­های آزمایش تخمین زده می­شوند، ارائه نمود.

- روش تجربی/ پیش­گویانه به­طور کامل بر اساس روابط تجربی بین پارامتر خاک (همراه با ابعاد چرخ) و عملکرد تراکتور بنا شده است (ویسمر و لوث، 1974).

از ذکر منابع به­صورت گروهی و بدون تحلیل محتوای آنها خودداری گردد. منابعی که در انتهای جمله می‌آیند قبل از نقطه قرار می‌گیرند.

2-3- قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده‏نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و کوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تو در تو پرهیز شود. جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول می‏تواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث هست، ازهم جدا کند؛ حال آن­که نقطه ویرگول برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارند، به­کار می‏رود. نقطه نیز برای جدا کردن جملات مورد استفاده قرار می‏گیرد. درکاربرد پرانتز باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده و در صورت حذف خللی به آن وارد نمی‏شود. در مقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله به­کار می‏رود.

تا جای ممکن از به­کار بردن کلماتی مثل «می‏باشد»، «گردید» و «بوده باشد» پرهیز شود. به­جای آنها اغلب می‌توان از کلمات ساده و روان مثل «است» و «شد» استفاده کرد. به­کارگیری کلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیده شدن جمله و دشوار شدن فهم آن می‌شود.

نشانه مفعول (حرف «را») باید بلافاصله پس از مفعول قرار گیرد. به این جمله دقت کنید: «این شکل تنظیمات لازم برای صفحه‌بندی را نشان می‌دهد». بهتر است این جمله به­صورت زیر بازنویسی شود: «این شکل تنظیمات لازم را برای صفحه‌بندی نشان می‌دهد».

برای کلمات فنی تا حد امکان از معادل‌های فارسی استفاده شود. بدون تردید کلمه «جعبه دنده» زیباتر از «گیربکس» است و یا کلمه «خردکن» از «چاپر» و «نفوذ سنج» از «پنترومتر» مناسب‌تر است. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل فارسی آشنا نیست، از زیرنویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده کنید. این کار را در اولین کاربرد معادل‌های فارسی انجام دهید.

تا حد امکان از کلمات انگلیسی در جملات استفاده نکنید. به­طور مثال به­جای نوشتن Microsoft می‏توانید بنویسید: «میکروسافت». اگر ناچار شدید در یک جمله از کلمات انگلیسی استفاده کنید، باید فاصله کافی بین آنها و کلمات فارسی را رعایت کنید.

2-3-1- علامت‌گذاری

برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حد امکان علامت‏گذاری متن مقاله به­درستی انجام شود. دقت کنید تمام علامت‌هایی مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه و علامت سوال باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشند و از کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله داشته باشند. علامت خط تیره باید به اندازه یک فضای خالی از کلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر این­که کلمه قبلی یا بعدی یک عدد باشد که در این صورت باید به آن بچسبد. بین کلماتی که جدا هستند باید یک فضای خالی فاصله باشد. از قرار دادن فاصله در دو طرف نوشته داخل پرانتز خودداری کنید. در نوشتن کلمات ترکیبی مثل " پیش­بینی"، "ماشین­ها"، " به­صورت"، " آن­که"، " می­شود" از نیم فاصله استفاده نمایید.

2-3-2- املا

درستی نوشتار بر پایة املای زبان فارسی ضروری است. در این بخش برخی از موارد اشتباه متداول یادآوری می­شود. می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را با مراجعه به کتاب‏های نوشته شده در این زمینه پیدا کنید.

جمع بستن کلمه­های فارسی یا لاتین با قواعد زبان عربی اشتباه است. بنابراین «پیشنهادات» و «اساتید» اشتباه و درست آنها «پیشنهادها» و «استادان» است.

در مورد کلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد که پرداختن به آنها در این مقاله نمی‏گنجد، اما برای نمونه به املای کلمات "مسأله"، "منشأ"، "رئیس" و "مسؤول" دقت کنید. همچنین، همزه در انتهای کلماتی که به الف ختم می‏شوند، نوشته نمی‏شود و در صورت اضافه شدن به کلمه بعدی، از «ی» استفاده می‏شود: «اجرا شده» و «اجرای برنامه».

2-4- شکل‌ها و جدول‏ها

شکل‌ها و جدول‏ها باید دارای عنوان باشند. عنوان شکل‌ها در زیر شکل و عنوان جدول‏ها در بالای جدول قرار می‌گیرند. در صورتی که از شکل‌ها یا جدول‏های سایر منابع استفاده می‌کنید، باید نام و سال آن منبع را در عنوان شکل یا جدول ذکر کنید.

برای نوشتن عنوان شکل یا جدول از سبک Figure Caption استفاده کنید. برای نوشتن متن داخل شکل‌ها و یا جدول‏ها نیز از سبک Figure Text استفاده کنید. هر شکل یا جدول باید دارای یک شماره باشد که برای هر کدام از 1 شروع می‌شود. در هنگام ارجاع به شکل یا جدول از شماره آن استفاده کنید و از به­کار بردن عباراتی همچون «شکل زیر» پرهیز کنید. تمام جدول‏ها و شکل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یک جدول یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.

شکل‏ها و جدول‏ها باید در وسط ستون‌ها قرار گیرند. بهتر است شکل‌ها در یک خط جداگانه با حالت وسط‌چین درج شوند و ویژگی طرح‌بندی[6] آنها به صورت In line with text انتخاب شود. شکل 1 نمونه‌ای از چنین تنظیمی است. چنانچه شکل یا جدولی در یک ستون جا نشد، می‌توان آن را به­صورت تک ستونی رسم کرد، مشروط بر این­که شکل یا جدول در ابتدا یا انتهای صفحه و یا در انتهای مقاله درست قبل از بخش منابع قرار گیرد.

جدول­ها بدون استفاده از خط­های عمودی رسم شده و خط­های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها، سرتتیرها و سایر موارد ضروری به­کار می روند. شکل­ها نیز بدون استفاده از چارچوب و زمینه تهیه شود. به­جای عنوان­هایی مانند نمودار، تصویر، عکس و نقشه از واژه "شکل" استفاده شود.

در شکل­ها نام متغیرها و عنوان های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور افقی و عمودی به­صورت خط باشد نه نقطه­چین. در ضمن شکل بدون چارچوب و زمینه باشد نمودارها می­بایست به صورت اصل (غیر تصویر) تنظیم گردد. لازم به ذکر است با توجه به این­که نشریه به­صورت سیاه و سفید چاپ می­شود در شکل از رنگ­هایی استفاده شود که وضوح بیشتری داشته باشد(خاکستری و ...) نمونه یک شکل و جدول مناسب در آخر صفحه آورده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1- انواع فرمان­گیری در تراکتورهای چرخ­دار


 

 

 

 

 

شکل2- تراز فشار صدای تراکتور برای دورهای موتور در موقعیت‏های مختلف میکروفن


 

جدول 1- تجزیه واریانس پارامترهای نیروی کششی، سطح مقطع خاک به­هم­خورده و بازده نیروی کششی

 

میانگین مربعات (MS)

درجه آزادی

منابع تغییرات

بازده کششی

مساحت به­هم خوردگی

نیروی کششی

*994/829

*021/0

*337/1

2

عمق

*053/1393

*001/0

*777/0

2

زاویه

804/1ns

*001/0

*873/0

1

عرض

*383/21

*00008/0

*251/0

2

برهم­کنش عمق× عرض

*297/56

*00001/0

*269/0

4

برهم­کنش عمق× زاویه

*373/16

*00004/0

*056/0

2

برهم­کنش عرض× زاویه

           

                                        *: وجود اختلاف معنی­دار در سطح 1%      ، ns: عدم وجود اختلاف معنی­دار

 

2-5- فرمول‌ها و عبارات ریاضی

برای نوشتن فرمول‌ها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار Equation Editor استفاده شود. برای هر فرمول باید یک شماره در نظر گرفته شود. این شماره را در داخل پرانتز و به­صورت راست‌چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن فرمول این کار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از فرمول این توضیحات بیان شوند. مانند:

(1)

 

که درآن، چگالی تخمینی و X P تابع توزیع امکان است. اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علایم در بخش ضمایم استفاده و یا به­صورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

برای نوشتن روابط ریاضی می‏توان بدون به کارگیری ابزار Equation Editor، از بالانویس[7]، زیر نویس[8]، و نمادهای یونانی بهره گرفت. این روش بیشتر برای ارجاع به متغیرها در متن مناسب است. به­طور مثال تابع توزیع امکان در متن توضیحی فرمول (1) با این شیوه نوشته شده است. این روش موجب می‏شود که فاصله سطرها به دلیل استفاده از ابزار فرمول‌نویسی زیاد نشود و تنظیمات صفحه به­هم نریزد.

در صورتی­که یک رابطه ریاضی طولانی بوده و در یک سطر جا نشد، می‏توان آن را در دو یا چند سطر نوشت. در این حالت باید سطرهای دوم به بعد با تورفتگی شروع شوند. همچنین می‌توان شماره آن را نیز در یک سطر مستقل نوشت. فرمول (2) را ببینید. به­هر حال شمارة فرمول در انتها قرار می‏گیرد.

 

(2)

 

یک فرمول یا عبارت ریاضی باید بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود.

3- نتایج و بحث

در این بخش نتابج به دست آمده از تحقیق با جزییات و به همراه جداول و بحث­های آماری آوره شده و ضمناٌ با نتایج تحقیقات سایر محققین مقایسه می­گردد.

4- نتیجه­گیری

در این مقاله، مشخصات یک مقاله قابل چاپ در نشریه علمی- پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز بیان شد. مهمترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حاشیه‌های صفحه، نحوه آماده کردن صفحه اول، بخش­های اصلی مقاله، نحوه شماره‌گذاری‌ها، شکل‌ها، جدول‏ها، فرمول‏ها، منابع و سرانجام چگونگی نگارش متن مقاله.

نویسندگان محترم مقالات سعی کنند تمام موارد ذکر شده را دقیقاً رعایت کنند و از همین سند به­عنوان الگوی نگارش مقاله خود استفاده کنند.

سپاس­گزاری

بخش سپاس­گزاری در صورت نیاز به­صورت کوتاه و در یک پاراگراف آماده شود. بخش سپاس­گزاری دارای شماره نیست بنابراین عنوان این بخش را با سبک Heading 0 و قبل از منابع بنویسید.

ضمایم

بخش ضمایم یک بخش اختیاری است و دارای شماره نیست. عنوان آن را با سبک Heading 0 بنویسید. موضوعات مرتبط با مقاله که در یکی از گروه‌های زیر قرار گیرند، می‌توانند در بخش ضمیمه‏ها آورده شوند:

اثبات ریاضی فرمول‌ها یا الگوریتم‌ها

داده‌ها و اطلاعات مربوط به مطالعه موردی

نتایج کار دیگر محققان و داده‌های مربوط به مقایسه آنها

سایر موضوعات مرتبط که جزء بخش­های اصلی مقاله نباشند.

منابع

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب،         نام خانوادگی، حرف اول نام مترجمان با قید کلمه ترجمة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر.

       اگر فصل­های یک کتاب، دارای نگارنده یا نگارندگان
جداگانه­ای بوده و کل کتاب توسط یک یا چند نفر هماهنگ کننده تدوین شده باشد، روش درج آن منبع به شرح زیر است:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان فصل، دامنه صفحه­های فصل، نام خانوادگی و نام هماهنگ کنندگان کتاب، عنوان کتاب و نام ناشر.

نام خانوادگی، حرف اول نام، تاریخ انتشار، عنوان پایان‌نامه، درجه‌ای که پایان‌نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، شماره صفحه‌ها.

        نام خانوادگی مجری، حرف اول نام مجری، تاریخ انجام طرح، عنوان طرح پژوهشی، شماره قرارداد پژوهشی، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح.

نام خانوادگی نویسندگان، حرف اول نام نویسندگان، تاریخ انتشار، "عنوان مقاله"، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه‌ها، محل چاپ مجله یا برگزاری کنفرانس.

 

البرزی، م. 1384. آشنایی با شبکه های عصبی. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

بی­نام، 1394. آمارنامه کشاورزی: محصولات زراعی سال زراعی 89- 1388، دفتر آمار و فناوری اطلاعات.  ویراسته علی رادمهر، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

عبداله­پور، ش.، حیدری سلطان آبادی، م. و مقدم واحد، م. 1395. ارزیابی فنی و اقتصادی ماشین سرزن پشت تراکتوری. مجله مکانیزاسیون کشاورزی، دوره 3، شماره2، 30-23.

طباطبائی کلور، ر.، برقعی، ع.، علیمردانی، ر.، مبلی، ح.، و رجبی­پور، ع. 1384. بررسی عوامل موثر بر نیرو و مقاومت برشی ساقه برنج. مجله علوم کشاورزی، سال 11، شماره 2.

مینائی، س. و جعفری نمین، ک. 1375. اندازه­گیری نیروی برش و طراحی سیستم برش ماشین برداشت آتریپلکس. اولین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، کرج، 26-28 مرداد 1375.

Abdi, R., Ghasemzadeh, H., Abdollahpour, Sh., Sabzeparvar, M., Dabbag Mohamadi Nasab, A. 2010. Modeling and Analysis of Mechanization Projects of Wheat Production by GERT Networks. Agricultural Sciences in China. 9(7): 1070-1083.

Anonymous. 1992. Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.

Burt, E. C., and Lyne, P. W. 1985. Velocity effects on traction performance. Transactions of the ASAE. 28(6): 1729-1730.

Desir, F. L. 1981. A field evaluation of the wedge approach to the analysis of soil cutting by narrow blades. M.Sc, Thesis, McGill Univ., Montreal, Quebec: 245 pp.

Karimi, H., Navid, H., Besharati, B., Behfar, H., Eskandari, I.       2017. A practical approach to comparative design of non-contact sensing techniques for seed flow rate detection. Computers and Electronics in Agriculture. 142: 156-172.

Kitani, O. 1999. CIGR handbook of agricultural engineering. Vol, V, Energy and Biomass Engineering. ASAE publication, ST Joseph, MI.

Srivastava, A. K., Georing, C. E., and Roger, R. P. 1993.  Engineering principles of agricultural machines. American Society of Agricultural Engineers (St. Joseph, Mich). 6(2): 383-392.

Standard, ASABE. 2002. S358. 2, Moisture Measurement-Forages, American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, US.

Tajima, K., Tamaki, K., Tatsuno, J., Kato, M., and Inagak, T.1996. A study on the shaft tillage cultivation system for an agricultural Robot. IX. CIGR Congress and AgEng. In 96 Conference on Agricultural Engineering, PAPER.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Template for Preparing a Full Paper for the Journal of Agricultural Mechanization of University of Tabriz

 

Full name of first author1*, Full name of second author2,

Full name of third author3

 

Received:                                                  Accepted:

1Department of …, Faculty of …, University of …, City Name, Country

2Department of …, Faculty of …, University of …, City Name, Iran, Country

Corresponding author:                               Email:

 

Abstract

In this paper, the instructions and basic guidelines for preparing a full paper for the Journal of Agricultural Mechanization of university of Tabriz is described. General form of the paper, its different sections, type and the size of the characters are completely illustrated. Authors must strictly follow the guide; otherwise, their manuscripts may be rejected without review. A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, the principle results and major conclusions. This section must be prepared in one or two paragraphs with maximum of 200 to 300 words and figures, tables, equations, and references should be avoided.

Keywords: At most five words (or phrases) should be chosen as keywords. All words (or phrases) should be capitalized. Key words (or phrases) should be separated by “,”. There is no need to a dot at the end.

 

 

 

 

 [1]Style

[2]Italic

[3]Header

[4]Footer

[5]Copy Right

[6]Layout

[7]Superscript

[8]Subscript