اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حمیدرضا قاسم زاده

مهندسی ماشین های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghassemzadeh
ghassemzadehtabrizu.ac.ir
+98-41-33392778
0000-0001-7101-0060

h-index: 10  

مدیر مسئول

دکتر حسین نوید

مهندسی ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?navid
navidtabrizu.ac.ir
+98-41-33392782
0000-0002-3694-5175

h-index: 7  

مدیر داخلی

دکتر محمدعلی میسمی

مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?maysami
maysamitabrizu.ac.ir
+98-41-33392791
0000-0002-4548-9415

اعضای هیات تحریریه

دکتر یحیی عجب شیرچی

مهندسی ماشین های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?ajabshirchi
yajabshirtabrizu.ac.ir
+98-41-33392781
0000-0002-1282-9161

h-index: 11  

دکتر علی محمدنیک بخت

ماشین های کشاورزی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

a.nikbakhturmia.ac.ir
0000-0003-4149-0619

h-index: 14  

دکتر علی جعفری

مکانیک ماشین های کشاورزی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

jafaryaut.ac.ir
0000-0003-4813-7535

h-index: 3  

دکتر شمس اله عبداله پور

مکانیک ماشین های کشاورزی مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?abdollahpour
shamstabrizu.ac.ir
0000-0002-1320-6628

h-index: 5  

دکتر سید صادق سیدلو

ماشین های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?seiiedloo
ss_seiedloyahoo.com
0000-0002-8124-7528

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Professor Ning Wang

مهندسی کشاورزی الکترونیک دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، آمریکا

ning.wangokstate.edu
(405) 744-2877
0000-0002-8533-395X

Doctor Jochen Mellmann

مهندسی مکانیک انستیتو تحقیقات کشاورزی آ ت ب ( آلمان)

jmellmannatb-potsdam.de
+49 (0)331 5699 321
0000-0001-8646-0195

Professor Reiner Brunsch

مهندسی ماشین های کشاورزی انستیتو تحقیقات مهندسی کشاورزی و بیواکونومی پتسدام

rbrunschatb-potsdam.de
+49 (0)331 5699 105
0000-0002-4155-9156

کارشناس نشریه

زهرا اکبرپور

علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی کارشناس نشریه
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

jam.tabrizugmail.com
+98-41-33356002