اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حمیدرضا قاسم زاده

مهندسی ماشین آلات کشاورزی استاد

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghassemzadeh
ghassemzadehtabrizu.ac.ir
2778 339 0411

مدیر مسئول

حسین نوید

مکانیزاسیون کشاورزی دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز

navidtabrizu.ac.ir
3392782

مدیر داخلی

محمدعلی میسمی

مکانیزاسیون کشاورزی استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز

maysamitabrizu.ac.ir
3392791

اعضای هیات تحریریه

فیروز بختیاری نژاد

مهندسی مکانیک استاد- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

bakhtiariaut.ac.ir

تیمور توکلی هشتجیبن

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد- گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

ttavakolmodares.ac.ir

علی رستمی

مهندسی برق- الکترونیک استاد- گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تبریز

alirostamitabrizu.ac.ir

یحیی عجب شیرچی

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد- گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز

yajabshirtabrizu.ac.ir

حمیدرضا قاسم زاده

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد- گروه مهندسی بیوسیستم

ghassemzadehtabrizu.ac.ir

فرزان قالیچی

مهندسی مکانیک استاد-گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند

fghalichisut.ac.ir

محمدحسن کماریزاده

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد- گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

m.komarizadeurmia.ac.ir

محمد مقدم واحد

زراعت و اصلاح نباتات استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی دانشگاه تبریز

vahedtabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا اکبرپور

علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی کارشناس نشریه

jam.tabrizugmail.com
3392037