بررسی تاثیر مشخصه های ساقه و تیغه بر مقاومت برشی و انرژی برشی مخصوص گیاه سویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی