بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به استفاده بی‌رویه از منابع سوخت­های فسیلی در جهان، نیاز به منابع جدید تأمین انرژی در زمینه­های گوناگون از جمله کشاورزی دیده می­شود. استفاده از بیو­دیزل به‌عنوان سوختی غیر سمی، زیست دوست و تجزیه‌پذیر به‌عنوان راهکاری در این زمینه مطرح است؛ بنابراین، اهمیت بررسی شاخصه ­های عملکردی سوخت بیودیزل بر کسی پوشیده نیست. به­ همین منظور در این تحقیق بیودیزل در نسبت­های 0، 10، 20، 30 در­صد حجمی در یک مخزن فرعی مدرج با سوخت دیزل مخلوط گردید. آزمایش­ها در سه عمق 20، 25، 30 سانتی­متر و در سه سرعت 8/1، 6/3، 4/5 کیلومتر بر ساعت انجام شد. برای اندازه­ گیری نیروی کششی و سرعت واقعی از یک دینامومتر هشت‌وجهی کششی و یک رادار استفاده شد و با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی، تأثیر فاکتور­های مستقل نوع سوخت، سرعت و عمق بر پارامتر­های اندازه­ گیری شده (سرعت واقعی، لغزش نیروی کششی، توان مالبندی) در یک سویل بین (انباره خاک) موردبررسی قرار گرفت. نتیجه تجزیه واریانس مربوط به­ داده­ های نوع سوخت، عمق کار، سرعت حرکت در مورد اثرهای اصلی و متقابل در سطوح احتمال 5 و1 درصد معنی ­دار شد. با توجه به ­نتایج تجزیه واریانس بین پارامترهای مستقل و وابسته اثر معنی­ دار به ­دست آمد. در هنگام استفاده از سوخت بیو­دیزل، نیروی کششی و توان کششی عملکرد بهتری داشت.
 

کلیدواژه‌ها


Aghbashlo, M., Tabatabaei, M., Rastegari, H., Ghaziaskar, H. S., and Valijanian, E. (2018). Exergy-based optimization of a continuous reactor applied to produce value-added chemicals from glycerol through esterification with acetic acid. Energy, 150, 351-362.
Behcet, R. (2011). Performance and emission study of waste anchovy fish biodiesel in a diesel engine. Fuel Processing Technology, 92, 1187–1194.
Chauhan, S.B., Kumar, N., and Cho, H. (2012). A study on the performance and emission of a diesel engine fueled with Jatropha biodiesel oil and its blends. Energy, 37(1), 616-622.
Goering, C.E. (1992). Engine and tractor power (No. Ed. 3). American Society of Agricultural Engineers (ASAE).
Hawi, M., Elwardany, A., Ismail, M., and Ahmed, M. (2019). Experimental investigation on performance of a compression ignition engine fueled with waste cooking oil biodiesel–diesel blend enhanced with iron-doped cerium oxide nanoparticles. Energies, 12(5), 798.
Hosseinzadeh-Bandbafha, H., Tabatabaei, M., Aghbashlo, M., Khanali, M., and Demirbas, A. (2018). A comprehensive review on the environmental impacts of diesel/biodiesel additives. Energy Conversion and Management, 174, 579-614.
Lien, B.F., Huang, J.H., and Huang, D.Y. (2009). Experimental Study of the Effects of Vegetable Oil Methyl Ester on DI Diesel Engine Performance Characteristics and Pollutant Emissions. Journal of Fuel, 88, 1779-1785.
Loghavi, M., and Molasadeghi, A. (2002). Evaluation and comparison between two tractor of MF 285 and U650 with the use of plough. Journal of Agricultural Engineering Research, 6(2), 177-185 (in Farsi).
Mashhadi Mighani, H., Almasi, M., BaKhoda, H., and Mohseni, M. (2007).Comparison of Physics and chemistry Parameters Bio Diesel and Diesel Fuels. 5th Nation congress Agriculture Engeering, 242, 1-9. (In Farsi).
Mrad, N., Varuvel, E.G., Tazerout, M., and Aloui, F. (2012). Effects of biofuel from fish oil industrial residue e Diesel blends in diesel engine. Energy, 44, 955-963.
Qi, D.H., Chen, H., Geng, L.M., and Bian, Y.Z. (2010). Experimental studies on the combustion characteristics and performance of a direct injection engine fueled with biodiesel/diesel blends. Energy Conversion and Management, 51, 2985–2992.
Saeidi Neicharan, M., Ghobadian, B., and najafi, G. (2009). Experimental Investigation of a Diesel Engine Performance Parameters Using Biodiesel Fuel. Journal of Engine search, 16, 29-36. (In Farsi).
Shadidi, B., Alizade, H.H., A. And Najafi, G., (2020). Performance and exergy analysis of a diesel engine run on petro diesel and biodiesel blends containing mixed CeO2 and MoO3 Nano catalyst. Biofuels, 1-7.
Shivarak, Soleiman., Rasekh, Mansour., and Mardani, Aref. (2016). Evaluation and comparison of tensile performance of two types of garden tractors ITM950 and agricultural tractors ITM470. National Conference on Science and Technology of Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment of Iran, Tehran (In Persian).
Tsolakis, A., Megaritis, A., Wyszynski, M.L., and Theinnoi, K. (2007). Engine performance and emissions of a diesel engine operating on diesel-RME (rapeseed methyl ester) blends with EGR (exhaust gas recirculation). Energy 32: 2072–2080.
Xue, J., Grift, T.E., and Hansen, A.C. (2011). Effect of biodiesel on engine performance and emissions. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 1098-1116.
Zenouzi, A., Ghobadian, B., Tavakoli, T., Hashjin, F., Feyzollahnejad, M., and Bagherpour, H. (2008). Effect of the Blends of Diesel and Biodiesel Made From Waste Cooking Oil on Compression-Ignition Engine (CI) Performance. Journal of fuel and Combustion 1: (in Farsi).