اثر شکل و جهت گلخانه بر میزان دریافت تابش خورشیدی: مطالعه موردی شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی