با استناد به مصوبه هیات تحریریه نشریه، مولفین محترم می بایست در صورت پذیرش نهایی مقاله،، مبلغ یک میلیون و پانصد ریال (1500.000) به حساب شماره 8606912162 و شماره شناسه 110498022143 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) نزد بانک ملت به نام دانشگاه تبریز و یا با لینگ https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (دانشگاه تبریز- پرداخت بانکی آنلاین سپس کتابخانه مرکزی را انتخاب کرده و بعد مجله مورد نظر ) واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.    

شماره جاری: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-161 

2. طراحی، ساخت و ارزیابی افشانک کمک هوا برای سمپاش بوم دار

صفحه 13-26

مجید رهنما؛ محمدحسین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ محمدعلی هرمزی؛ فیروزه سلیمانی


13. برداشت مکانیزه درختان زیتون هرس شده به روش محور مرکزی

صفحه 153-161

زهرا یوسفی؛ عادل واحدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی


15. ارزیابی تولید بیوگاز از هضم بی هوازی حالت خشک لجن فاضلاب شهری

صفحه 151-161

محسن ثقوری؛ رضا عبدی؛ محمدعلی ابراهیمی نیک؛ عباس روحانی؛ محمدعلی میسمی


16. بررسی تاثیر سرعت پیشروی، دور کوبنده و دور دمنده بر میزان تلفات کل کمباین کلاس توکانو320 در برداشت گندم

صفحه 153-161

حسن خلیلی؛ حسین نوید؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ جواد ولی دوتپه سفلی؛ آرمان جلالی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی
2383-126X