رتبه بندی و تحلیل چالش های توسعه پایدار مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه نی‌ریز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

10.22034/jam.2024.58941.1260

چکیده

مکانیزاسیون یکی از راه‌های گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پایدار است. مواجه شدن با منابع محدود در تولید و نهاده‌ها از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت از طرف دیگر، جایگاه و اهمیت مکانیزاسیون را بیش از پیش در توسعه امنیت غذایی کشور نشان می‌دهد. بنابراین می‌بایست با دیدی فراتر از یک نهاده به مکانیزاسیون نگریست، چرا که به کمک آن می‌توان ضمن مدیریت نهاده‌های بذر، کود، سم و حتی مدیریت آب و خاک، اقدام به تولید پایدار و اقتصادی نمود. بنابراین شناخت پارامترهای مؤثر بر توسعه مکانیزاسیون و در اولویت قرار دادن پارامترهای مهم برای مدیران بخش کشاورزی امری مهم می‌باشد. پارامترها به وسیله سه روش معمول مجموع ساده وزین، تاپسیس و الکتر رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه‌بندی در سه روش، متفاوت بود که با ادغام سه‌گانه، یکپارچه شد و رتبه‌بندی واحدی برای پارامتر‌ها به‌دست آمد. بعد از ادغام سه‌گانه، چالش‌های عدم وجود برنامه مدون و منسجم، کوچک و پراکنده بودن بهره‌بردارهای زراعی و فرسوده بودن ماشین‌های کشاورزی در رتبه اول قرار گرفتند. پس از آن، عدم مهارت فنی کشاورز، متغیر بودن قیمت مواد اولیه، نبود تعمیرگاه در محل، مشکل اشتغال و بیکاری، عدم انتخاب بهترین روش مکانیزه، عدم کنترل و تولید نهاده‌های کشاورزی، پایین بودن کیفیت ماشین‌های کشاورزی ساخت داخل و عدم ارتباط بین کاربران ماشین‌های کشاورزی و صاحبان این صنایع در رتبه دوم تا نهم قرار گرفتند. در پایان، با یکی بودن نتایج روش تاپسیس و نتایج حاصل از ادغام سه‌گانه، روش تاپسیس به عنوان روشی مناسب برای رتبه‌بندی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking and analysis of the challenges of sustainable development of agricultural mechanization in Neyriz region

نویسندگان [English]

  • Najmeh Tavakoli 1
  • Hassan Ghasemi-Mobtaker 2
  • Mohammad Sharifi 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Mechanization is one of the transition ways from traditional agriculture to sustainable agriculture. Facing with limited resources in production and inputs on the one hand and increasing rate of population growth on the other hand demonstrate position and the importance of mechanization in the development of food security in the country more than ever. because seed, fertilizer, poison, and even soil and water inputs can be managed with its help, and sustainable production can also be achieved. multi-criteria decision making techniques were discussed to rank these parameters. The parameters were ranked by three common methods including simple additive weighting (SAW), TOPSIS and ELECTER. The results of the ranking were different in the three methods, which were integrated with the triple integration, and a uniform ranking was obtained for the parameters. After the triple merger, small and scattered agriculture holdings, worn out of agriculture machinery and the lack of a coherent and codified operational plan were in the first rank. Subsequently, lack of technical skills of the farmer, variability of raw material prices, lack of on-site repair, employment and unemployment problems, lack of best mechanization, lack of control and production of agricultural inputs, poor quality agricultural machinery produced internally and Lack of communication between agricultural machinery users and owners of these industries ranks second to ninth. Finally, according to the concordance of the results of TOPSIS method and the results of triple integration, TOPSIS method was approved as a suitable method for ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanization
  • Sustainable Agriculture
  • Multi-attribute Decision Making Techniques
  • Neyriz Region