تاثیر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی برروی برخی خواص فیزیکی خاک و گندم دیم و ارزیابی این روش‌ها به طریق تصویربرداری گرمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی