مدلسازی چروکیدگی آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی در فرآیند خشک کردن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی