دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-161 

مقاله پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر برای کنترل علف هرز

صفحه 1-12

آرزو لک؛ حسین بهفر؛ شمس اله عبداله پور


طراحی، ساخت و ارزیابی افشانک کمک هوا برای سمپاش بوم دار

صفحه 13-26

مجید رهنما؛ محمدحسین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ محمدعلی هرمزی؛ فیروزه سلیمانی


برداشت مکانیزه درختان زیتون هرس شده به روش محور مرکزی

صفحه 153-161

زهرا یوسفی؛ عادل واحدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی


ارزیابی تولید بیوگاز از هضم بی هوازی حالت خشک لجن فاضلاب شهری

صفحه 151-161

محسن ثقوری؛ رضا عبدی؛ محمدعلی ابراهیمی نیک؛ عباس روحانی؛ محمدعلی میسمی


بررسی تاثیر سرعت پیشروی، دور کوبنده و دور دمنده بر میزان تلفات کل کمباین کلاس توکانو320 در برداشت گندم

صفحه 153-161

حسن خلیلی؛ حسین نوید؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ جواد ولی دوتپه سفلی؛ آرمان جلالی