بررسی عملکرد فنی و کارایی سمپاش های پشتی با مکانیزم های مختلف درکنترل تریپس پیاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

2 - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
پیاز از عمده­ترین محصولات زراعی استان آذربایجان­شرقی می­باشد. تریپس پیاز یکی از مهم­ترین آ‏فات این محصول است که سالانه خسارات زیادی را به کشاورزان وارد می­نماید. تریپس­ها بیشتر در پایین­ترین قسمت گیاه که برگ­های پیاز به­هم چسبیده­اند ساکن می­شوند وکنترل موفقیت­آمیز این آفت وابسته به­پوشش مناسب سم بر روی هدف و استفاده از سمپاش مناسب است. عدم آشنایی کشاورزان با روش­های سمپاشی، ادوات مورد استفاده و نحوة پاشش آنها موجب استفادة بی­رویه از سموم کشاورزی و مقاوم شدن این آفت به سموم مرسوم شده­است. در این بررسی برای حل مشکل مذکور، چهار نوع سمپاش مورد مقایسه قرار گرفت. طرح آماری مورد استفاده، بلوک­های کامل تصادفی با 4 تیمارسمپاش و 12 تکرار در آزمون های آزمایشگاهی و 5 تیمار و 4 تکرار در آزمون های مزرعه ای بود.سمپاش­های مورد بررسی شامل  سمپاش موتوری پشتی لانس دار، سمپاش موتوری پشتی اتومایزر، سمپاش موتوری پشتی میکرونر و سمپاش موتوری پشتی الکترو استاتیک بودند. پارامترهای اندازه­گیری­شده شامل اندازة قطره­های سم، تراکم قطره­ها، الگوی پاشش در عرض کار مؤثر، کیفیت پاشش، درصد تأثیر بر کنترل تریپس پیاز، عملکرد محصول و حجم سوخ­های پیاز بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین سمپاش­های مورد­ بررسی از نظر خصوصیات ذرات سمپاشی­شده و درصد تأثیر بر کنترل آفت اختلاف معنی­دار وجود داشت. سمپاش میکرونر بیشترین درصد تأثیر برکنترل تریپس، کمترین مقدار اندازه قطره­ای و بیشترین تراکم و مناسب­ترین کیفیت پاشش را به­خود اختصاص داد. عدم سمپاشی بر علیه تریپس پیاز موجب افت عملکرد به­میزان 10 تن در هکتار شد.
 

کلیدواژه‌ها


احمدی، ک.، عبادزاده، ح.ر.، عبدشاه، ه.، کاظمیان، آ.، رفیعی، م. 1397. آمارنامه کشاورزی سال زراعی 96-1395 جلد اول: محصولات زراعی. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
افشاری، م. 1371. روش­های کاربرد آفت کش­ها. موسسه تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی.
اکبری نوشاد، ش. 1374 . گزارش نهایی پروژه مقایسة اثر چند سم حشره‌کش بر روی تریپس پیاز در استان آذربایجان شرقی. بخش تحقیقات آفات و بیماری­های گیاهی. مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی.
امیرشقاقی، ف.، صفری، م. 1395. مقایسه و ارزیابی فنی سمپاش­های الکترواستاتیک، میکرونر و پشت­تراکتوری لانس­دار در کنترل آفت کرم سیب. نشریه ماشین­های کشاورزی، جلد6، شماره 2، صفحات 383-376.
بشکار، م.، دولتی، م. 1395 . ارزیابی و تعیین بهترین زاویه­ی سمپاشی در سمپاش­های پشتی موتوری در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی یافته­های پژوهش و فناوری در اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی. دانشگاه تهران، 28 مهرماه.
پروین، ا و افشاری، م. ر. 1374. بررسی کارایی دو روش سمپاشی بر اساس تراکم بوته در مبارزه با عسلک برگ پنبه. موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی.
چیت‌ساز، م.، باغچه وان، م.ر.، حسن‌پور، د و نرمانی، س. 1383. طراحی و ساخت سمپاش الکترواستاتیک پشتی موتوری. مجموعه چکیده مقالات سومین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحه 56.
حیدری، ا.، ناظریان، ع.، پارسا، ح.، گرامی، ک. 1392. بررسی کارایی دو نوع سمپاش بر پایه الکترواستاتیک و صفحات چرخان در مقایسه با سمپاش فرقونی لانس­دار در مبارزه با بیماری بلاست برنج. مجله دانش گیاه­پزشکی ایران. دوره 44. شماره 1. صفحات 171-163.
دانشجو، م. ا. 1386. طراحی نرم‌افزار مناسب سنجش قطرات سم در سمپاش‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
شیخی گرجان، ع.، کیهانیان، ع. ا.، معین،س. 1388.کارایی سمپاش مجهز به نازل­های میکرونر(CDA)  در کنترل شیمیایی پوره­های سن گندم. آفات و بیماری­های گیاهی. دوره77. شماره87، صفحات 31-19.
صفری، م و کفاشان، ج. 1384. ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار به‌منظور مبارزه با علف‌های هرز چغندرقند. مجله  مهندسی کشاورزی، پائیز 1384.
صفری، م. 1387. ارزیابی فنی سمپاش‌های رایج مورداستفاده در مزارع گندم و تعیین روش‌ها و ماشین‌های مناسب. مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرشاد، ر. 1378 . استفاده از کارت‌های حساس به آب جهت تعیین پراکنش ذرات در سمپاشی. سازمان حفظ نباتات.
فلاح جدی، ر.  1379. ساختمان و کاربرد سمپاش‌های رایج در ایران. دفتر خدمات وتکنولوژی آموزشی وزارت کشاورزی.
گرامی،ک. 1384. بررسی و مطالعه سه نوع سمپاش در مبارزه علیه علف‌های هرز گندم در منطقه اردبیل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی –واحد علوم و تحقیقات,162 صفحه.
مدرس نجف­آبادی، س.س.، حیدری، ا. 1393. بررسی کارایی دو سمپاش الکترواستاتیک و صفحه چرخان در مقایسه با سمپاش­های متداول با دو غلظت مختلف از کنه­کش هگزی تیازوکس(EC 10%)  علیه کنه تارتن دولکه­ای Tetranychus urticae Koch))، لوبیا. آفت­کش­ها در علوم گیاه­پزشکی. جلد2. شماره 1. صفحات 71-60.
مهران­زاده، م. 1382. بررسی و تعیین روش­های سمپاشی به­منظور کاهش و بهینه­سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول. پایان­نامه کارشناسی ارشد. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دزفول.
نامور، پ.، حیدری، ا. 1393. مطالعه کارایی روش‌های مختلف سم‌پاشی‌ در کنترل کنه زرد و پهن سیب زمینی. نشریه آفت­کش­ها در علوم گیاه­پزشکی. دوره 1. جلد1 شماره2. صفحات 147-137.
نوروزیه، ش.، فائز، ر.ا. 1392. بررسی و تعیین سمپاش مناسب جهت افزایش کارایی سموم در مبارزه با آفات مکنده پنبه. مجله پژوهش­های پنبه ایران. جلد1. شماره1. صفحات 27-13.
یوسفی، م.، فتحی هفشجانی، اا.، شیخی گرجان، ع.و قلندر، م. 1390. افزایش عملکرد محصول پیاز با کاربرد سموم حشره­کش جدید جهت کنترل تریپس پیاز (Thrips tabaci lindeman) در استان مرکزی. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی. قم، 1390.
Abro, G.H. 1997. Comparison of knapsack, rotary atomizer and electrodynamics spraying for the control of pests in different crops. International pest control 39 (3): 77 –79.
Brown, J. R., William., D.C., Melson, R.O. and Gwinn, T. 1997. An electrostatic backpack sprayer: Potential for mosquito control. Journal of the American mosquito control association. 13(1): 90-91.
Dante,E.T. 1997. Some constraints in the adaption of an electrostatic spinning disk sprayer for small farmers in developing countries. In proceeding of the international workshop on safe and efficient application of agro–chemicals and bio–products in south and south East Asia, Bankok, Thailand, 28-30 May.
Khdair, A.I., Carpente, T.G., Reichard, D.L. and Almekinders, H. 1993. Effects of air Jets on deposition of charged spray. Paper – American of Society of Agricultural Engineering Department. No. 931007, 32 PP.
Safari, M., Hedayatypoor, A. and Gerami, K. 2011. Construction and evaluation boom atomizer sprayer to control of sunn pest. Agricultural Paper 34 (1): 1-20
Silva, T.C., Guevarra, D.S., Orcullo, C.V. and Alamban, R.B. 1997. Adaptation of the electrostatic Ultra low Volume – Controlled droplets application (ULV – CDA) sprayer in the Philippines. In proceeding of the international workshop on safe and efficient application of agro – chemicals and bio – products in south and Southeast Asia, Bangkok, Thailand 28 – 30 May.
William T. and Midrib, K. 2001. Dry bulb onions commercial vegetable production. Extension Horticulturists.
Wolf, T.M., Downer, R.A., Hall, F.R., Wagner, O.B. and Kuhn, P. 1996. Effect of electrostatic charging on the dose transfer of water-based pesticide mixtures. In pesticide formulations and application systems, Vol 15. 3-14