پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در مناطق روستایی شهرستان ایوان غرب، استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
در دسترس نبودن گازطبیعی، قیمت بالای سوخت‏های فسیلی و نیز کمبود جایگاه‏های تأمین سوخت در بخش قابل‌توجهی از مناطق روستایی، موجب مصرف بی‌رویه زیست‌توده جامد (هیزم، بوته،چوب و ذغال چوب) جهت تأمین انرژی موردنیاز خانوارهای روستایی شده است. استفاده از سوخت‏های فسیلی، عواقب زیست‌محیطی متعددی را ایجاد خواهد کرد که در این میان، تخریب منابع طبیعی و جنگلها از بارزترین آن‌ها می‌باشد. بیوگاز به­عنوان یکی از منابع مهم انرژی، از تخمیر بی‏هوازی موادآلی مانند فضولات دامی تولید می‌شود که به­دلیل ارزش حرارتی بالا نسبت به­سوزاندن مستقیم زیستتوده، می‌تواند به‌عنوان سوخت جایگزین در مصارف روستایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، پتانسیل­سنجی سالیانه تولید بیوگاز از فضولات گاوی و گوسفندی و هم­چنین میزان مصرف انرژی هر خانوار در شهرستان ایوان غرب، استان ایلام، موردمطالعه قرار گرفت. میانگین حجم کل بیوگاز تولیدی سالیانه از فضولات دامی قابل جمع‌آوری در هر خانوار، برابر 44/9343 مترمکعب (انرژی معادل 07/35505  کیلووات ساعت) برآورد شد. هم­چنین میانگین انرژی مصرفی سالیانه هر خانوار در سال ازچوب، نفت سفید و گاز مایع معادل 6/37374 کیلووات ساعت محاسبه شد. بنابراین در صورت تولید بیوگاز،  هر خانوار متوسط (4نفر) می‌تواند تمام نیازهای حرارتی خود را تأمین نماید. 
 

کلیدواژه‌ها


احمدپور، ا،. متقی، ر،.پاکدل، م،.1391. .بررسی فرایند تولید بیوگاز. سومین همایش بیوانرژی ایران،تهران.
افاضلی، ه،. 1393. مطالعه فنی و اقتصادی تولید بیوگاز از زیستتودههای کلان کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
الماسی، ف،. (1391). طراحی و ساخت دستگاه تولید بیوگاز در مقیاس آزمایشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
امرائی، ا،. امرائی، ف،. امرایی، ا،.1389. نقش مؤثر بیوگاز در تأمین انرژی حال و آینده و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی، اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست، نخستین همایش بیوانرژی ایران، تهران.
بهرامی، ر،ا،.1396.ارزیابی توان تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه )، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی،12(2)،373-358.
بی نام، 1392. بررسی مدیریت پسماند. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری تهران.
پاپ زن، ع،. مرادی، خ،. درگاهی، ب،. 1392. طراحی و اجرای پلنت بومی بیوگاز : دستاوردی کاربردی در بهره‌گیری از بیوگاز در مناطق روستایی کشور. چهارمین همایش بیوانرژی ایران، تهران، نهم آبان 1392.
پیرایش، پ. فضلی، م. قاسمی، ت. ( 1392). نقش توسعه پایدار روستایی در توسعه ملی و توسعه پایدار. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار.
نوروزی، م. حیاتی، د. (1394). سازه‌های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران/ جلد 11 / شماره 1.
رحمانی، م،. 1394. مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و ژئوالکتریک در شهرستان زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوزنگ-زنجان.
عابدین‏زاده،ف،. منوری،س،م،.1386. بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت. عـلـوم محـیـطی سال چهارم، شماره چهارم ، 118-101.
عباسی‏دشتکی، ب،. ملکی، ع،. 1396. تولید بیوگاز از فضولات دامی، راهکاری برای جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست. سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران.ص1-5.
عبدلی، م. (1389)، امکان‏سنجی و پتانسیل‏سنجی استفاده از منابع زیست‏توده در مناطق روستایی کشور، سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور.
عدل، م. (1378)، برآورد قابلیت‏های تولید انرژی از زائدات زیستی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
غضبان، ف،. وحیدی، ح،. طایفه، س،م،. احمدزاده، ع،. موسوی،س،ا،.1393. بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی. نشریه علمی– پژوهشی امیرکبیر (مهندسی عمران و محیط‌زیست).(1)46: 90-77.
فلاح‏نژاد تفتی، م،. عبدلی، م،ح،. گلبابایی کوتنایی، ف،.1395. بررسی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از منابع زیست‌توده در روستاهای ایران با رویکرد توسعه پایدار، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(2)، ص 394-389.
قائمی، ف ، صادقی، ح ، 1393. فنّاوری بیوگاز در ایران. نشر نور علم ، چاپ اول.
مرادی، ح،. 1396. تولید بیوگاز از ترکیب کود گاوی و گوسفندی و ذخیره آن درون کپسول‌های بیوگاز.پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
مقدم تبریزی، م ع. و کاظمی، خ. (1384) ارزیابی اقتصادی جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی یا برق در استان سیستان و بلوچستان.
Batzias, F.A., Sidiras, D.K. and Spyrou, E.K. 2005. Evaluating livestock manures for biogas production: aGIS based method, Renewable Energy, Volume 30, Issue 8, Pages 1161–1176.
Khanali M., Mobli H. and Hosseinzadeh-Bandbafha H. 2017. Modeling of yield and environmentalimpact categories in tea processing units based on artificial neural networks. Environmental Science and Pollution Research 24(34): 26324–26340.
Noorollahi, Y.  Kheirrouz, H. FarabiAsl, H. Yousefi, A., 2015., Biogas production potential from livestock manure in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews50. pages 748–754.
Onurbas A., A. and Turker, U. 2012. Status and potential of biogas energy from animal wastes in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 3, Pages 1557–1561.
Prasertsana, S. and Sajjakulnukitb, B. 2006. Biomass and biogas energy in Thailand: Potential, opportunity and barriers, Renewable Energy, Volume 31, Issue 5, Pages 599–610.
Rao, P. V, Baral, S. S. Dey, R. and Mutnuri, S. 2010. Biogas generation potential by anaerobic digestion for sustainable energy development in india. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14:2086-2094.
Tricase, C. Lombardi, M. 2009.  State of the art and prospects of Italian biogas production from animal sewage:Technical-economic considerations. Renewable Energy, 34, 477–485.