تحلیل انرژی عملکرد گردآورند PV/T مجهز به صفحه‌پره‌دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
در این پژوهش تجزیه و تحلیل انرژی روی عملکرد گردآورنده حرارتی-فتوولتائیک (PV/T) مجهز به­صفحه‌پره‌دار با سیال خنک‌کننده هوا مورد بررسی قرار گرفت. از یک گردآورنده خورشیدی PV با همان مشخصات البته بدون سیال خنک­کننده برای مقایسه نتایج به­دست آمده بهره گرفته شد. هم­چنین از یک فن با دبی033/0 کیلوگرم‌ بر ثانیه برای ایجاد جریان همرفت اجباری استفاده گشت. در قسمت تحتانی مجرای هوا، یک صفحه با پره‌های ذوزنقه‌ای شکل به‌منظور ایجاد جریان آشفته در کانال هوا و افزایش ضریب انتقال حرارت بین صفحه جاذب و سیال هوا نصب شد. برای ثبت دما در مجرای هوا از 6 عدد حس‌گر حرارتی LM35 که برنامه‌نویسی آن‌ها توسط نرم‌افزار آردینو صورت گرفته بود استفاده گردید. محاسبات تئوری با استفاده از روش کدنویسی در نرم‌افزار متلب صورت گرفت.  نتایج نشان داد استفاده از سیال هوا، کاهش دمای سلول‌های خورشیدی و در نتیجه افزایش ولتاژ خروجی گردآورنده PV/T را به­میزان حدود 9% در تمامی ساعات آزمایش نسبت به­سیستم شاهد (PV) به‌دنبال داشت. بازدهی حرارتی PV/T در کار تجربی و تئوری به‌ترتیب47% و 51% محاسبه گشت. هم­چنین اختلاف دمای هوای خروجی کار تجربی با تئوری حدود 8% برآورد شد و حداکثر اختلاف دمای هوای خروجی در کار تجربی و تئوری با دمای محیط به‌ترتیب 06/7 و 25/10 و حداقل دما به‌ترتیب 4/1 و 97/2 درجه سلسیوس به­دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


Aoues, K., Moummi, N., Moummi, A., Zellouf, M. and Achouri, A. L. E. 2008. Etude de l ’ influence des rugosités artificielles sur les performances thermiques des capteurs solaires plans à air. Revue des Energies Renouvelables, Vol. 11, pp. 219–227.
Bahrehmand D., Ameri, M.. and Gholampour, M. 2015. Energy and exergy analysis of different solar air collector systems with forced convection. Renewable Energy, Vol. 83, pp. 1119–1130.
Chabane, F., Moummi, N. , Benramache, S.,  Bensahal, D. and Belahssen, O.  2013. Collector efficiency by single pass of solar air heaters with and without using fins. Engineering Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 43–55.
Duffie, J. and Beckman, W.  1976. Solar Engineering of Thermal Processes. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 910.
Hedayatizadeh, M., Ajabshirchi, Y.,  Sarhaddi, F., Farahat, S.,  Safavinejad, A. and Chaji, H. 2012.Analysis of exergy and parametric study of a v-corrugated solar air heater. Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, Vol. 48, No. 7, pp. 1089–1101.
Hedayatizadeh, M. 2013. Exergetic optimization of a co-concentrating photovoltaic-thermal (PV/T) solar collector. Ph.d Thesis, tabriz-Iran.
Hedayatizadeh, M., Sarhaddi, F.,  Safavinejad, A., Ranjbar, F. and Chaji, H. 2015. Exergy loss-based efficiency optimization of a double-pass/glazed v-corrugated plate solar air heater. Energy, Vol. 94, pp. 799–810.
Ho, C. D., Yeh, H. M., Cheng, T. W., Chen, T. C. and Wang, R. C. 2009. The influences of recycle on performance of baffled double-pass flat-plate solar air heaters with internal fins attached. Applied Energy, Vol. 86, No. 9, pp. 1470–1478.
Huang, B. J., Lin, T. H., Hung, W. C. and Sun, F. S. 2001. Performance evaluation of solar photovoltaic / thermal systems. Solar Energy, Vol. 70, No. 5, pp. 443–448.
Kalogirou, S. A. 2014. Solar Energy Engineering: Processes and Systems. Second ed., Elsevier, p. 813.
Kim, J. H., Park, S. H.  and Kim, J. T. 2014. Experimental performance of a photovoltaic-thermal air collector. Energy Procedia, Vol. 48, pp. 888–894.
Kumar, R. and Rosen, M. A. 2011. Performance evaluation of a double pass PV/T solar air heater with and without fins. Applied Thermal Engineering, Vol. 31, No. 8–9, pp. 1402–1410.
Mohammadi K. and Sabzpooshani, M. 2013. Comprehensive performance evaluation and parametric studies of single pass solar air heater with fins and baffles attached over the absorber plate. Energy, vol. 57, pp. 741–750.
Mojumder, J. C., Chong, W. T.,  Ong, H. C., Leong, K. Y. and Abdullah-Al-Mamoon, C. 2016. An experimental investigation on performance analysis of air type photovoltaic thermal collector system integrated with cooling fins design. Energy and Buildings, Vol. 130, pp. 272–285.
Othman M. Y. H., Yatim, B., Sopian, K. and Abu Bakar, M. N. 2005. Performance analysis of a double-pass photovoltaic/thermal (PV/T) solar collector with CPC and fins. Renewable Energy, Vol. 30, No. 13, pp. 2005–2017.
Othman, M. Y. H., Hussain, F. , Sopian, K. ,  Yatim, B.  and Ruslan, H.  2013. Performance study of air-based photovoltaic-thermal (PV/T) collector with different designs of heat exchanger. Sains Malaysiana, Vol. 42, No. 9, pp. 1319–1325.
Priyam, A. and Chand, P.  2016. Thermal and thermohydraulic performance of wavy finned absorber solar air heater. Solar Energy, Vol. 130, pp. 250–259.
Pauly, L., Rekha, L., Vazhappilly, C. V. and Melvinraj, C. R. 2016. Numerical Simulation for Solar Hybrid Photovoltaic Thermal Air Collector. Procedia Technology, Vol. 24, pp. 513–522.
Qureshi, U., Baredar, P. and Kumar, A. 2014. Effect of weather conditions on the Hybrid solar PV/T Collector in variation of Voltage and Current. International Journal of Research, Vol. 1, No. 6, pp. 872–879.
Roger, M. and Jerry, V. 2005. Photovoltaic Systems Engineering. Second ed., Taylor & Francis e-Library, p. 435.
Shojaeizadeh, E., Veysi, F. and Kamandi, A. 2015. Exergy efficiency investigation and optimization of an Al2O3–water nanofluid based Flat-plate solar collector. Energy and Buildings, Vol. 101, pp. 12–23.
Srinivas, M. and Jayaraj, S. 2013. Performance Study of a Double Pass , Hybrid -Type Solar Air Heater with Slats. Vol. 3, pp. 112–121.
Sarhaddi, F., Farahat, S., Ajam, H., Behzadmehr, A. and Mahdavi Adeli, M. 2010. An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector. Applied Energy, Vol. 87, No. 7, pp. 2328–2339.
Saygin, H., Nowzari, R., Mirzaei, N., Aldabbagh, L. B. Y., pauly, L., Rekha, L., Vazhappilly, C. V.  and Melvinraj, C. R.  2017. Numerical Simulation for Solar Hybrid Photovoltaic Thermal Air Collector. Procedia Technology, Vol. 24, pp. 513–522.
Tonui, J. K. and Tripan, Y. 2008. Performance improvement of PV/T solar collectors with natural air flow operation. Solar Energy, Vol. 82, No. 1, pp. 1–12.
Teo H. G., Lee, P. S. and Hawlader, M. N. A. 2012. An active cooling system for photovoltaic modules. Applied Energy, Vol. 90, No. 1, pp. 309–315.
Weng, Z. and Yang, H. 2008. Primary Analysis on Cooling Technology of Solar Cells under Concentrated Illumination. Energy Technology, Vol. 29, No. 1, pp. 16–18.
Yeh, H., Ho C., and Lin, C. 2000. Effect of collector aspect ratio on the collector eficiency of upward type bafled solar air heaters. Energy Conversion and Management, Vol. 41, pp. 971–981.
Yeh, H. M. and Ho, C. D. 2013. Collector efficiency in downward-type internal-recycle solar air heaters with attached fins. Energies, Vol. 6, No. 10, pp. 5130–5144.