بررسی برخی عوامل موثر بر میزان یکنواختی پاشش در کودپاش دامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 گروه مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

چکیده
استفاده از کودهای حیوانی به­دلیل تجزیه‌پذیربودن و حفظ محیط طبیعی از جمله روش‌های نیل به اهداف توسعه کشاورزی پایدار می‌باشد. امروزه کودهای حیوانی مانند کودهای شیمیایی توسط کودپاش‌های مختلف در سطح مزارع پخش می‌شود. از جمله عوامل بررسی عملکرد این کودپاش‌ها می‌توان به عرض پاشش و یک­نواختی طولی و عرضی پخش کود اشاره کرد. در تحقیق حاضر، تاثیر موقعیت تیغه صفحه کودپران در دو حالت زاویه باز و بسته (به­عنوان فاکتور اصلی) و فاصله عرضی ترددهای مجاور هم در شش فاصله 8، 10، 12، 14، 16 و 18 متر (به­عنوان فاکتور فرعی) بر یک­نواختی و میزان کود پاشیده شده، بررسی گردید. آزمایش‌ها با استفاده از طرح آزمایشی کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و بر روی یک دستگاه کودپاش دامی دو چرخ با توان مورد نیاز 75 اسب بخار، اجرا شد. پس از انتخاب مناسب‌ترین حالت تیغه و فاصله عرضی بهینه، ظرفیت واقعی و راندمان مزرعه‌ای کودپاش و نیز میزان دقت آزمایش‌‌ها اندازه­گیری شد. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان سطوح مورد آزمون، مناسب‌ترین حالت کاری دستگاه کودپاش در استفاده از تیغه با زاویه بسته و فاصله عرضی ترددها به­میزان 12 تا 14 متر به­دست می‌آید. در این حالت ظرفیت مزرعه‌ای موثر دستگاه در حدود 1/5  هکتار در ساعت، راندمان مزرعه‌ای در حدود 2/64 درصد و میزان دقت آزمایش‌ها به­میزان 5/94 درصد به­دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


احمدی مقدم، پ. احمدی، ی. صالحی، ف. 1392. مقایسهدونوعپخش­کنندهکودپاش‌هایسانتریفوژبه­منظوربهینه‌سازیالگویپخشکود. نشریه ماشین‌های کشاورزی. 3 (2): 91-85.
احمدی، ی. شیخی آراسته، ا. احمدی مقدم، پ. 1391. اثرتعدادپر­ه­هایتکدیسکمسطحچرخانووضعیت قرارگیریآنها)شعاعیوغیرشعاعی(برروییک­نواختیتوزیعکوهایگرانوله. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز.
الماسی، م. کیانی، ش. لویمی، ن. 1387. مبانی مکانیزاسیون کشاورزی. چاپ چهارم. انتشارات جنگل. تهران.
تقی‌زاده‌طامه، ج. جعفری ع. موسی‌زاده ح. طربی ن. 1394- آ. طراحی،ساختوشبیه‌سازیعملکردماشین­نوینکودپاشهلیسیکوددامی. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی )مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
تقی‌زاده‌طامه، ج. جعفری، ع. موسی‌زاده، ح. طربی، ن. 1394- ب. طراحی،ساختوارزیابیماشینکودپاشسانتریفوژکوددامی. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی )مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
شیخ‌داوودی، م.  ثنایی‌فرد، ع. 1391. بررسیومقایسهپارامترهایموثربرنوعپاششبذرپاش‌هاینوسانیوگریز از مرکز. مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
Adeleye, E. O., Ayeni L. S.and Ojeniyi. S. O. 2010. Effect of poultry manure on soil physico-chemical properties, leaf nutrient contents and yield of yam (DioscoreaRotundata) on Alfisolin Southwestern Nigeria. Journal of American Science. 6(10), 871-878.
Anon. 2003. EN 13080, Agricultural machinery – Manure spreaders – Environment protection –Requirements and test methods. CEN. 2003. 22 pages Applied Engineering Agriculture. 18(3): 297-299.
Dintwa, E., Liedekerke P. V., Olieslangers R., Tijskens E. and Ramon H. 2004. Model for simulation of particle flow on a centrifugal fertilizer spreader. Biosystem Engineering. 87(4): 407-415.
Duhovnik, J., Benedicic  J and Bernik. R. 2004. Analysis and design parameters for inclined rotors used for manure dispersal on broadcast spreaders for solid manure. Transactions of the ASAE, 47(5). 1389-1404.
Galili, N. I., Shmulevich C. and Coble G. 1987. Wide-Swath Vertical Type Centrifugal Spreader. ASAE. Paper No. 86-1510.
Graham, P. H. and Vance. C. P. 2000. Nitrogen fixation in perspective: an overview of research and extension needs. Field Crops Research. 65(2). 93-106.
Koko, J. and Virin. T. 2009. Optimization of a fertilizer spreading process. Mathematics and Computers in Simulation. Vol 79(10). 3099-3109.
Lague, C., Landry H. and Roberge M. 2005. Engineering of land application systems for livestock manure: A Review. Canadian Biosystems Engineering. 47 (6). 17-28.
Li, S. T. and Liu. R. L. 2006. Establishment and evaluation for maximum permissible concentrations of heavy metals in biosolid wastes as organic manure. Journal of Agro-Environment Science. 25, 777-782.
Parish, R. L. 2002. Broadcast spreader pattern sensitivity to impeller spout height and PTO speed. Applied Engineering in Agriculture. 18(3):297-299.
Popa, L., Pirna I., Nedelcu A. and Ciuperca R. 2009. Spreading machine of 5 tons capacity, MG-5. Research Journal of Agricultural Science. 41(2), 489-493.
Sharpley, A. N., McDowell R. W. and Kleinman. P. J. 2004. Amounts, forms, and solubility of phosphorus in soils receiving manure. Soil Science Society of America Journal. 68(6). 2048-2057.
Van Liedekerke, P., Tijskens E., DintwaAnthonis E. J. and Ramon. H. 2009. DEM simulations of the particle flow on a centrifugal fertilizer spreader. Powder Technology. 190(3). 348–360.
Virk, S. S., Mullenix D. K., Sharda A., Hall J. B., Wood C. W., Fasina O. O.  and Fulton, J. P. 2013. Case study: Distribution uniformity of a blended fertilizer applied using a variable-rate spinner-disc spreader. Applied engineering in agriculture. 29(5), 627-636.
Yildirim, Y. 2006. Effect of cone angle and revolution speed of disc on fertilizer distribution uniformity in single-disc rotary fertilizer spreaders. Applied Sciences. 6(14): 2875-2881.