تعیین انرژی مصرف شده در تولید خوراک کنسانتره دامی (مطالعه در: شرکت نیرو سهند تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

چکیده
در تحقیقات انجام شده در برآورد مصرف انرژی در تولیدات دامی، تعیین معادل انرژی خوراک دام از موارد مشکل و محل بروز اختلاف می­باشد. تحقیق حاضر در راستای تعیین معادل انرژی خوراک کنسانتره دام با دیدگاه انرژی­های اولیه انجام شد. برای این منظور کارخانه خوراک دام نیرو سهند تبریز انتخاب و داده­برداری از آن انجام شد. انرژی­های ورودی شامل الکتریسیته، گاز طبیعی، حمل و نقل، مواد اولیه و ماشین­آلات بود. خروجی سامانه، خوراک تولیدی تحویل در درب کارخانه تعیین شد. کل انرژی ورودی به­ازای هر کیلوگرم خوراک کنسانتره 48/8 مگاژول محاسبه شد. این عدد می­تواند به­عنوان هم­ارز انرژی این نهاده در مطالعات بعدی مورد استفاده گیرد. مقدار انرژی موجود در خوراک کنسانتره 47/17 مگاژول بر کیلوگرم اندازه­گیری شد. بیشترین سهم مصرف انرژی در تولید خوراک، مربوط به­انرژی غیرمستقیم ورودی از نهاده مواد اولیه است. به­نحوی که مقدار 67/7 مگاژول بر کیلوگرم معادل 4/90 درصد از کل انرژی­های ورودی را به خود اختصاص داده است. پس از نهاده مواد اولیه انرژی معادل حمل و نقل با 498/0 مگاژول بر کیلوگرم معادل 87/5 درصد از کل انرژی­های ورودی بود. انرژی مصرف شده در داخل کارخانه برای فرآوری و آماده­سازی خوراک 315/0 مگاژول بر گیلوگرم معادل 7/3 درصد از کل انرژی ورودی برآورد شد. در خط تولید کارخانه سه نهاده الکتریسیته، گاز طبیعی و ماشین­آلات انرژی­های ورودی را شامل می­شدند. انرژی الکتریسیته در خط تولید با 19/0 مگاژول بر کیلوگرم، معادل 3/60 درصد از کل انرژی مصرف شده در کارخانه را به­خود اختصاص داده بود.
 

کلیدواژه‌ها


بیانی، ع،. ابوالحسنی، ل. و شاهنوشی فروشانی، ن. 1395. جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین­آلات و تجهیزات. نشریه بوم­شناسی کشاورزی، جلد 8، شماره 2، صفحات 262-251.
بی نام. 1395. آمارنامه کشاورزی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی.
درزی، ف.، رنجبری، ا. و بهزادیان، م. 1390. ارزیابی کارایی تولید محصولات خوراک دان طیور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)  (مورد مطالعه شده: شرکت سوربن شمال تولید کننده خوراک دان طیور). سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده­ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
دسور، چ.. و کوه، ا.. 1393. نظریه اساسی مدارها و شبکه­ها. جلد اول. ترجمه پرویز جبه­دار مارالانی، انتشارات دانشگاه تهران، 640 صفحه.
صفایی­نیا، ع.، محمدزمانی، د. و شهرامی، ا. ارزیابی شاخص­های انرژی در مرغداری­های گوشتی استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه مهندسی زیست سامانه، جلد 1، شماره 3، زمستان 1391.
مسماری، آ. بهرامی، ه.، الماسی، م. و شیخ داودی، م. 1390. ارزیابی مصرف انرژی خط تولید چوب– پلاستیک مدل MD90 و ارائه راه­کارهایی جهت بهبود مصرف انرژی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران.
Alrwis, K. N., and Francis, E. 2003. Technical efficiency of broiler farms in the central region of Saudi Arabia: Stochastic Frontier Approach. Research Bulletin 116 (1): 5-34.
Baird, G., Alcorn, A. and Haslam, P. 1997. The energy embodied in building materials up-dated New Zealand coefficients and their significance. Transactions of the Institution of Professional Engineers New Zealand (IPENZ): Civil Engineering Section. Vol. 24(1), 46.
Celik L, O. 2003. Effects of dietary supplemental lcarnitine and ascorbic acid on performance, carcass composition and plasma lcarnitine concentration of broiler chicks reared under different temperature. Arch. Anim Nutr. V (57): 27-38.
Chauhan, N. S., Mohapatra, P. K. J. and Pandey, K. P. 2006. Improving energy productivity in paddy production through benchmarking-An application of data envelopment analysis. Energy Conversion and Management 47: 1063-1085.
Frorip, J., Kokin, E, Praks, J., Poikalainen, V., Ruus, A., Veermäe, I., Lepasalu, L., Schäfer, W., Mikkola, H. and Ahokas, J. 2012. Energy consumption in animal production-case study. Agronomy Research Biosystem Engineering Special Issue.1, pp.:39-48.
GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems). 2006. Version 4.3. Öko-/Institut Freiburg i.Br. (Institut für angewandte Ökologie e.V.). http://www.iinas.org/gemis-de.html.
Haciseferogullari H., Acaroglu M, and Gezer M.  2003. Determination of the energy balance of sugar beet plant. Energy Source. 25: 15-22.
Hatirli, S. A., B. Ozkan, and Fert, K.  2005. An econometric analysis of energy input output in Turkish agriculture. Renewable and Sustainable Energy Reviews 9: 608-623.
Ghasemi Mobtaker, H. G., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, Sh. and Akram, A. 2010. Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan province of Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment 137: 367-372.
Heidari, M., Omid, M. and Akram, A. 2012. An investigation on energy consumption and the effects of number of chicks and ventilation system type on energy efficiency of broiler farms of Yazd Province. Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 1(1), 33-39.
Kitani, O., Jungbluth, T., Peart, R. M. and Ramdani, A. 1999. Energy CIGR handbook of agricultural.
Kraatz, S. 2012. Energy intensity in livestock operations – Modelling of dairy farming systems in Germany. Agricultural Systems 110, pp. 90-106.
Maysami, M.A. 2014. Energy efficiency in dairy cattle farming and related feed production in Iran (Doctoral dissertation, Humbpltd Universitat zu Berlin).
Mohamadi, A. 2008. Efficiency measurement of the broilers producers by the use of data envelopment analysis (Case study: Fars Province). Agricultural Economics and Development, 16(63), 89-116.
Ortiz-Canavate, J. and Hernanz, J. L. 1999. Energy for biological systems. CIGR Handbook of agricultural engineering, pub. ASAE, USA, Vol. 5, Energy and Biomass Engineering, ed. Kitani, O., pp. 13-24.
Ozkan, B., Akcoaz, H. and Fert, C. 2004. Energy input-output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy 29(1), pp. 39-51.
Rathke, G. W. and Diepenbrook, W. 2006. Energy balance of winter oilseed rape (Brassica Napusl) cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. Journal of Agronomy 24(1), pp. 35-44.
Sainz, R.D. 2003. Livestock-environment initiative fossil fuels component: Framework for calculating fossil fuel use in livestock systems. Home page address: www.fao.org.
Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agricultural and Ecosystems Environment, 137:367–372.
Singh, S., Singh, S., Pannu, C.J.S. and Singh, J. 1999. Energy input and yield relations for wheat in different agro-climatic zones of the Punjab. Applied Energy 63: 287-298.
Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., and de Haan, C. 2006. Live-stock’s long shadow: environmental issues and options. FAO publication, Rome.
Uzal, S. 2013. Comparison of the Energy Efficiency of Dairy Production Farms Using Different Housing Systems. Environmental Progress & Sustainable Energy, Wiley Online Library