بررسی میزان تلفات کمباینی برداشت گندم در استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران

چکیده

چکیده
گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور است که با پیشرفت مکانیزاسیون کشاورزی در سال‌های اخیر، توسط کمباین‌های پیشرفته برداشت می‌شود. در این تحقیق میزان تلفات کمباینی، تلفات طبیعی،ظرفیت مزرعه‌ای، درجه خلوص دانه و عملکرد محصول گندم در حین برداشت توسط کمباین­های رایج در استان قم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به­صورت  طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تعداد کل کمباین­های فعال 110 دستگاه و تعداد نمونه­های مورد بررسی 20 دستگاه بود. از این کمباین­ها، 35 درصد نیوهلند TC5070، 30 درصد جاندیر JD1055، 15 درصد جاندیر JD1165 و 20 درصد باقیمانده مربوط­ به­کمباین‌های نیوهلند TC5080، جاندیر JD955 و JD1450  و سمپو (3065L) بود. نتایج نشان دادند که متوسط میزان تلفات طبیعی گندم در این منطقه، 66/1 درصد، تلفات کمباینی 41/1 درصد و مجموع کل تلفات طبیعی و کمباینی برداشت گندم در این استان 07/3 درصد است.  06/0 درصد از تلفات، مربوط به­ انتها و 35/1 درصد آن مربوط به دماغه کمباین بود.  مقایسه سه­مدل کمباین غالب TC5070، JD1165 و JD1055 نشان داد که تلفات دانه در کمباین 1055JDبا 61/5 درصد به­طور معنی­داری از دیگر کمباین­ها بیشتر است.‏ بین کمباین‌ها از نظر ظرفیت مزرعه‌ای، اختلاف معنی‌داری در سطح 5% وجود داشت. ظرفیت مزرعه‌ای کمباین‌های TC5070، JD1165 و JD1055به­ترتیب 23/1، 78/0 و 83/0 هکتار بر ساعت بود. با توجه به­نتایج به­دست آمده، به­دلیل پائین بودن تلفات، درصد خلوص قابل‌قبول و ظرفیت مزرعه‌ای مناسب، به­ترتیب استفاده از کمباین‌های JD1165 و TC5070 قابل توصیه است.
 

کلیدواژه‌ها


احمدی چناربن، ح.،  ابراهیم زاده، م. ر و روحی، ر1386.. مطالعهتلفاتبرداشتگندمتوسطکمبایندرمنطقهورامین. نشریه گیاه و زیست‌بوم، دوره 5، شماره 17، صفحات 70-57.
احمدی، ک.، قلی زاده، ح.، عباد زاده، ح. ر.، حسین پور، ر.، عبد شاه، ه.، کاظمیان، آ. و رفیعی، م. 1396. آمارنامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 امیرنژاد، ح.، رفیعی، ح و  عطایی، ک. 1388.بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش تلفات گندم کشور. دوره 11، شماره 1 ، صفحه 20-13.
بهروزی لار، م. 1374.  تلفاتکمباینغلات، طرح ملی. سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی. موسسه تحقیقات مهندسی کشاورزی. گزارش پایانی طرح پژوهشی.
جعفری، س.، امیدی ، م. ا.،  هاشمی روانی، ع.،  شبانی، م و مقصود زاده، م. ۱۳۷۷. سنجش ریزشوعملکردمحصولدرارقاممختلفگندم. سازمان کشاورزی استان فارس. اداره فنی تکنولوژی.  واحد مکانیزاسیون.
دهقان،الف.، افضلی، م. ج.، علیزاده، م.، صالحی، الف و دیباجی، الف. 1388. بررسی میزان و دلایل تلفات دانه در کمباین‌های برداشت گندم در استان خوزستان.گزارش نهائی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی به شماره ثبت 947/88.
رحمتی، م. 1393. بررسیومقایسهتلفاتبرداشتگندمدونوعکمباینرایجدرشهرستانخرم‌آباد. نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی جلد 3
رستمی، س.،  لطفعلیان، م و حسین زاده سامانی، ب.1397.ارزیابیومقایسۀتلفاتبرداشتکمباین‌هایکاه کوبومعمولیدراستانفارس. تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی، جلد 19 شماره 70، بهار و تابستان 1397، ص 96-85.
فریدونی، ب.  1388. مقایسهمیزانودلایلریزشدانهدربرداشتگندمتوسطدونوعکمبایندرمنطقهکوه دشت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
قاری، م.،  پار ماه، آ.، چغاسفیدی، آ و یگانه، ر.1393. تعیین و ارزیابی دو کمباین جاندیر 1055 و 1165 در برداشت گندم. ششمین کنفرانس یافته‌های تحقیقی کشاورزی.
قاسمی­نژاد رائینی، م.، فرامهر، م و عبدشاهی، ع.1397. بررسی تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه ای کمباین در برداشت گندم.مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 49، شماره3.
مطیعی، م. ر.، شهبازی، ف و حزباوی، ع. 1395. بررسیپنجسالهتاثیرعواملمختلفبرمیزانضایعاتگندمدیمدربرداشتباکمباین. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین­های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدی نیا، ع.، کردستانی، م.، پرهیزگار، ع و سجادی، س. ۱۳۸۷. مقایسه و ارزیابی تلفات در دو کمباین متداول ساخت داخل (جاندیر 955 و سهند(، پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد، انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، https://www.civilica.com/Paper-NCAMEM05-NCAMEM05_283.html
میرمجیدی، ع و پردیس کیان، ص.1394. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با بهینه سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری های پس از برداشت. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
مینایی، س.، شهرستانی، ع و مهدی زاده، س. آ. ۱۳۸۹. بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین‌های جان دیر و کلاس، ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، تهران، دانشگاه تهران.
یاوری، ا و پور داد، س.1382. ارزیابی ریزش در قسمت‌های مختلف کمباین در برداشت گندم در استان کرمانشاه. اولین کنفرانس تلفات محصولات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 57-56.
FMO. Fundamentals of Machine Operation. 1981. Combine harvesting. Published by JOHN DEERE technical services.
Mirasi, A., Asoodar, M. A., Samadi, M. and Kamran, E. 2014. The Evaluation of wheat losses harvesting in two conventional combine (John Deere1165, 955) in Iran. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(5): 1417-1425.
Rahama, A. M. and Ali, M. E.1990. On farm evaluation combine harvester losses in the gomin in Sudan. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 20(2): 27-31.
Patel, S. K. and Varshney, B. P. 2007. Effect of operational speed and moisture content of wheat crop on plot combine harvest. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 38 (4): 51-55.
Sabir, M. S., Iqbal, M. and Ysin, M. 2005. Influence of selected combine and crop parameters on kernel damage and thresh ability of wheat. Pakistan Journal of Agricultural Science. 42: 3-14.