برداشت مکانیزه درختان زیتون هرس شده به روش محور مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

چکیده
برداشت زیتون، به­دلیل تاثیر مستقیم روی کیفیت روغن زیتون، مهم­ترین مرحله از عملیات تولید زیتون است. روش برداشت و زمان برداشت، دو عامل موثر در برداشت زیتون هستند. این تحقیق در باغ زیتون کشت و صنعت مزرعه نوین ایرانیان، واقع در شهر منجیل شهرستان رودبار استان گیلان،  انجام گرفت. در این تحقیق درختان زیتون به­روش محور مرکزی هرس شدند و از تکاننده تنه با نام تجاری وردجیجلیو و مدل وی ام آ 95، ساخت کشور ایتالیا، برای برداشت زیتون در دو مرحله کنسروی و روغنی استفاده شد. زمان لرزش به­وسیله تکاننده، در چهار سطح (5، 10، 15 و 20 ثانیه) بود. شاخص‌های درصد برداشت و نرخ برداشت در هر مرحله از برداشت (کنسروی و روغنی)، محاسبه گردیدند. بر اساس نتایج حاصل از انجام پروژه مذکور، درصد برداشت و نرخ  برداشت در زمان‌های مختلف لرزش، در هر دو مرحله کنسروی و روغنی با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. حداکثر درصد برداشت برای زیتون کنسروی و روغنی، به­ترتیب، 64 و 86 به­دست آمد. بیشترین نرخ برداشت نیز برای زیتون کنسروی و روغنی، به­ترتیب، 79/102 و 32/127 کیلوگرم در ساعت، اندازه‌گیری شد. هم­چنین، بهترین زمان لرزش درختان زیتون، 10 ثانیه تعیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها


حسینی مزینانی، س. م.، ترک‌زبان، ب. و عرب، ج،. 1392. اطلس زیتون ایران. انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. چاپ اول.
سیف‌پور، ک.، قاسم‌نژاد، م.، نیری، ف. و محمد صالحی، م. 1395. روش‌های تولید در مناطق کشت زیتون. ترجمه. انتشارات حق‌شناس. چاپ اول.
میرمنصوری، ا. 1363. گزارش نهایی پومولوژیکی ارقام زیتون منطقه رودبار. ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
یوسفی، ز. 1390. سیستم‌های مختلف برداشت زیتون و تاثیر آنها بر تولید و کیفیت محصول (با تاکید بر برخی فاکتورهای اقتصادی). رساله دکتری مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
یوسفی، ز. 1393. ارزیابی روشهای مختلف برداشت زیتون کنسروی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی به شماره ثبت 47032. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج.
یوسفی، ز. 1394. ارزیابی عملکرد ماشین برداشت زیتون با تیغه برنده و مقایسه آن با تکاننده شاخه و برداشت دستی (گزارش منطقه‌ای استان گیلان). گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی با شماره ثبت 48914. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج.
Anonymous. 2007. Production techniques in olive growing. International Olive Council (IOC).
Blanco-Roldan, G. L., Gil-Ribes, J. A., Koruba, K. and Castro-Garcia, S. 2009. Effects of trunk shaker duration and repetitions on removal efficiency for the harvesting of oil olives. Appl. Eng. Agric. 25(3): 329-334.
Castro-García, S., Blanco-Roldán, G. L., Gil-Ribes, J. A. and Agüera-Vega, J. 2008. Dynamic analysis of olive trees in intensive orchards under forced vibration. Trees. 22(6). pp: 795-802.
Castro-Garcia, S. Blanco-Roldan, G. L., Jimenez- Jimenez, F., Munoz-Tejada, R., Gil-Ribes, J. A. 2012. Table olive fruit and tree suitability to mechanical harvesting methods. International conference of agricultural engineering-CIGR-AgEng. 8-12th July. Valencia. Spain.
Castro-Garcia S., Castillo-Ruiz F.J., Sola-Guirado R.R., Jimenez-Jimenez F., Blanco-Roldan G.L., Aguera-Vega J., Gil-Ribes J.A., 2014. Table olive response to harvesting by trunk shaker. International Conference on Agricultural Engineering, ref. C0662, 6-10 July, Zurich, Switzerland.
Fao. 2010. Olive gap manual good agricultural practices for the near east North Africa countries.
Farinelli, D., Ruffolo, M., Boco, M. and Tombesi, A. 2012. Yield efficiency and mechanical harvesting with trunk shaker of some international olive cultivars. Acta Hort. 949. pp: 379-384.
Ferguson L, 2006. Trends in olive fruit handling previous to its industrial transformation. Grasas Aceites. 57(1): 9-15.
Anonymous. 2017. International Olive Council. 10th meeting of the Economic Committee.
Kiritsakis, A. K., Lenart, E. B., Willet, W. C. and Hernandez, R. 2000. Olive oil from the tree to the table. Second edition. Food and Nutrition Press, INC. Trumbull, Connecticut 06611 USA.
Leone, A., Romaniello, R., Tamborrino, A., Catalano, P. and Peri, G. 2015. Identification of vibration frequency, acceleration, and duration for efficient olive harvesting using a trunk shaker. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 58 (1). pp: 1-8.
Pastor Muñoz-Cobo, M. and Humanes Guillén, J. 2010. Poda del olivo: moderna olivicultura. 6th ed, Agrícola español, Madrid. 378 pp.
Sola-Guirado, R. and Gil-Ribes, J. A. 2016. Table Olives Mechanical Harvesting with Trunk Shakers: Orchard Adaption and Machine Improvements. Chemical engineering transactions. 44:1-6.
Tombesi, A. 1990. Physiological and mechanical advances in olive harvesting. Acta Hort. 286. pp: 399-412.
Tombesi, A., Boco, M., Pilli, M. and Farinelli, D. 2002. Influence of Canopy Density on Efficiency of Trunk Shaker on Olive Mechanical Harvesting. IV International Symposium on Olive Growing. 30 October. Valenzano. Italy.
Zipori I., Dag A., Tugendhaft Y., Birger R. 2014. Mechanical Harvesting of Table Olives: Harvest Efficiency and Fruit Quality. Hortscience. 49 (1): 55-58.