دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-86 
5. اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک

صفحه 45-55

مجتبی جابری؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا