ساخت و ارزیابی سامانه سرعت خزشی برای تراکتور مسی‌فرگوسن 285

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
برخی از عملیات کشاورزی مانند کاشت نشاء، شعله افکنی و حفر کانال نیاز به­سرعت‌‌‌های پایین تراکتور دارد. این سرعت‌‌‌ها در تراکتور‌‌های پیشرفته با استفاده از دنده خزشی تولید می‌شوند. متداول‌ترین تراکتور موجود در ایران تراکتور مسی‌فرگوسن مدل 285 تک دیفرانسیل ساخت شرکت تراکتورسازی تبریز است. استفاده از این تراکتور با توجه به عدم توانایی در ایجاد سرعت‌‌‌های کم برای عملیات‌‌‌ با سرعت کم، محدود می‌شود. در این تحقیق سامانه دنده قابل نصب بر روی تراکتور  مسی‌فرگوسن مدل 285 طراحی و ساخته شد و عملکرد آن از لحاظ سرعت و حداکثر نیروی کششی انتقالی به چرخ‌‌‌های تراکتور مورد ارزیابی قرار گرفت. این سامانه متشکل از یک هیدرو موتور و یک کاهنده خورشیدی است که در آن جریان هیدرولیک خروجی تراکتور به هیدروموتور متصل شده و حرکت هیدروموتور پس از کاهش دور در کاهنده به محور  PTO تراکتور منتقل می‌شود. از آنجا که محور  PTO در حالت چرخ گرد قرار دارد، حرکت محور  موجب حرکت چرخ‌‌‌های تراکتور می‌شود. ارزیابی‌‌‌های انجام شده نشان داد که سامانه انتقال توان ساخته شده قادر است سرعت­‌‌های حدود 12/0 تا 38/0 کیلومتر در ساعت را برای تراکتور تامین کند. در این حالت حداکثر نیروی کششی مالبندی، 42/1421 نیوتن به‌دست آمد. این سامانه انتقال توان را می‌توان برای حرکت تراکتور در عملیاتی مانند شعله افکنی، حفر کانال‌‌های سراسری برای کود‌دهی درختان میوه، نشاء‌کاری و برداشت صیفی‌جات به‌کار برد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Evaluation of a Creep Speed System for MF 285 Tractors

نویسندگان [English]

  • Orang Taki
  • Mohsen Hydari
  • Ardashir Asadi
Agricultural Engineering Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Some agricultural operations such as transplanting, flamethrower and digging canals need a low tractors speed, while this speed is created by creep gear in new tractors. ITM 285 tractor is a common tractor used in different agricultural operations in Iran and most agricultural activities are done by them. Its use is limited due to inability to establish low speeds for such operations. In this study, a gearbox was selected to be installed on ITM 285 tractors and its performance in terms of speed and maximum drawbar pull was evaluated. The gearbox consists of a hydromotor and a planetary gear. The tractor hydraulic output is connected to hydromotor. By reducing rotational speed in planetary gear, the hydromotor rotation movement is transmitted to PTO shaft. Because PTO shaft is in wheel round position, the shaft moves cause to movement of tractor. Assessments showed that the made power transmission system is able to produce a speed of 0.12 to 0.38 km/h for tractor. In this case, the measured maximum drawbar pull force was 1421.42 N. This power transmission system can be used in operations such as, transplanting, flamethrower, digging canals and vegetables harvesting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creep speed
  • Drawbar pull
  • Creep gear
  • Tractor
پورآذری سامان خ. و غیب غلامی الف. 1390. تحلیل و بهینه­سازی ابعادی چرخ دندة جعبه دندة جلوی تراکتور. مهندسی مکانیک. سال بیستم. شماره 80.
تاکی الف. 1390. طراحی وساخت سامانه تامین سرعت خزشی برای تراکتور‌‌‌های مسی فرگوسن285. گزارش پیشرفت فیزیکی طرح‌‌‌های پژوهشی.
جعفری ر.،  توکلی هشجین ت. و رئوفت م. ح. 1387. طراحی، ساخت و ارزیابی طرح بهینه گاوآهن کج ساق به منظور افزایش راندمان مصرف انرژی. مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشسین‌‌‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد 1387.
جمشیدوند  الف.  1384 .تکنولوژیروغنوروانکاری. انتشارات فدک.
حیدری سلطان­آبادی م.، تاکی الف و عبداله پور ش. 1392. تاثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 14. شماره 3.
رادمرد م. 1385. تجزیه و تحلیل جعبه‌دنده تراکتور گلدونی OTM930 و بهینه­سازی آن متناسب با افزایش توان موتور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ارومیه.
رمضانی بوکت ع.، نوید ح. و قاسم زاده ح. ر. 1395. طراحی مجدد جعبه‌دنده ITM285 برای دستیابی به سرعت­های خزشی. نشریه مکانیزاسیون کشاورزی، دوره3، شماره2.
زمانی م.، ابونجمی م. و حسن بیگی س. ر. 1394. طراحی،ساختوآزمونسامانهپایشوضعیتجعبه‌دندهباکمکپردازشسیگنال‌هایصوتی. نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد 6، شماره 2. دانشگاه فردوسی مشهد.
صناعی ا.،  فارسی م. ع. و  سلطانی­نژاد م. 1390. بهینه­سازیمجموعهکاهندهنهاییاکسلجلوتراکتوروالترا8400 به منظور افزایشطولعمر. مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان.
عسکری م.، کماریزاده م. ح. و نوبخت ن.  1390. طراحی،ساختوآزموندینامومتراتصالسه نقطه. نشریه ماشین‌‌‌های کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 1، شماره 2، ص 61- 54.
علیمردانی ر. 1381. سیستم‌های تراکتور و ادوات خاک ورزی (ترجمه)، چاپ دوازدهم، انتشارات آذرنگ.
لبافی ر. و حجتی الف. 1391. طبقه­بندی عیوب برون دنده­ای سامانه سیاره­ای- خورشیدی تراکتور مسی فرگوسن 285 بر اساس طبقه بند EKNN. مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌‌‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز.
مرتضوی پور ح.، رئوفت م. ح. و کامگار س. 1387. طراحی،ساختوارزیابیجداکنندهدوارهیدرولیکیجهتبرداشتکلزا، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌‌‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد.
مهر صفت و.، عباسقلی پور م. و محمدی الستی ب. 1394. بهینه­سازی دور محور توان­دهی تراکتور باغی 950 با طراحی و تحلیل دو چرخدنده جعبه‌دنده عقب. اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
نوید ح. 1375. طراحی جعبه‌دنده تراکتور MF399 با استفاده از مدل MF285. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
Anon. 2005. Cotta Transmission Introduces New Creep Drive Gearbox. https://www.geartechnology.com/news/239/Cotta_Transmission_Introduces_New_Creep_Drive_Gearbox/.
Beim R. 1987. Creeper speed actuator for a tractor transmission. United State Patent. Patent No US4706519 A.
Bellah G. R. and Williams K. B. 1989. Mechanical transmission clutch control. No patent: US4830156 A.
Czarnecki J. A. and  Ball G. L. 1993. Creeper gear interlocks for tractors. Publication Number: US5197581 A.
James L. and Kasson M. 1998. Hydraulic power coupling for Agricultural equipment. United State Patent. Patent No 5,765,650 .
Karnatak J. 2002. Effect of planter forward speed and depth of operation on draft and ground wheel slip. Journal of Agricultural Science. 23(4): 665.
Nicholson A. 1997. Crop cleaner. United State Patent. Patent no 5,697,451 .
Weyman R. M. and Willacy J. G. 1999. Transmission with a creep gear. No Patent: US5910065.