تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز رقم هوراند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آمورش و ترویج کشاورزی، تبریز. ایران

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آمورش و ترویج کشاورزی. تبریز. ایران

چکیده

چکیده
برای طراحی ماشین‌های فرآوری پیاز، اطلاع از اندازه، دانسیته، شاخص شکل، زاویه اصطکاک و مقاومت به نفوذ (سفتی بافت) مورد نیاز است. در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز هوراند با طرح کاملاً تصادفی با 20 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. اندازه سوخ در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادند که افزایش اندازه سوخ باعث افزایش وزن از 16/18 تا 85/151 گرم، میانگین هندسی قطر از 49/34 تا 51/68 میلی‌متر، میانگین حسابی از 54/34 تا 42/69 میلی‌متر، مساحت سطح کل از 98/5241 تا 18/18827 میلی‌متر مربع، حجم از 31500 تا 171400 میلی‌متر مکعب، ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطحی از پلاستیک و آهن گالوانیزه به­ترتیب از 34/0 تا 57/ 0 و از 37/0 تا 53/0 ، شاخص شکل از 02/1 تا 22/1 در سوخ­های پیاز می­گردد. دانسیته حقیقی، ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطحی از چوب و مقاومت به نفوذ در سوخ‌های بزرگ و متوسط تفاوتی نداشته اما بیشتر از سوخ­های کوچک بود و مقدار آن‌ها به­ترتیب از 3/772 تا 6/886 کیلوگرم بر مترمکعب، 32/0 تا 41/0  و 66/5 تا 50/6 کیلوگرم نیرو افزایش یافت. با این وجود سوخ‌های بزرگ از نظر اصطکاک آسیب‌پذیرتر از سوخ‌های متوسط و کوچک بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Physical and Mechanical Properties of Onion (CV. Horand)

نویسندگان [English]

  • Masoud Zabelestani 1
  • Mohamad Bagher Khorshidi 2
1 Agricultural Engineering Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
2 Seed and Plant Improvement Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In order to design the processing machines for onion, it is necessary to have enough information about its size, density, shape index, angle of friction and penetration resistance (hardness). In this research, physical and mechanical properties of onion cultivar Horand were studied with a completely randomized design experiment with 20 replications. Three levels of, small, medium and large onion bulb size (small was less than 4 cm, medium between 4 to 7 cm and large greater than 7 cm) were evaluated. The results showed that with the increasing size of the bulbs there was an increase in the mass (18.16 to 151.85 gr), geometric mean diameter (34.49 to 68.51mm), arithmetic mean diameter (34.54 to 69.42 mm), surface area (5241.98 to 18827.18mm2), volume (31500 to171400 mm3), coefficient of static friction on the plastic and galvanized iron surfaces (0.34 to 0.57 and 0.37 to 0.53, respectively) and finally, the shape index of onion bulbs (1.02 to 1.22). Increasing bulb size increased Horand cv. true density (772.3 to 886.6 kgm-3), static friction coefficient on the wood surface (0.32 to 0.41) and requirement power for penetration (5.66 to 6.50 kgf). Big bulbs were more susceptible to frictional injuries than medium and small ones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Allium cepa L
  • Horand
  • Mechanical properties
  • Physical properties
آزاد عسگرخانلو ک.، مهدوی امین م. و قمری ب.1396. برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز قرمز. هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار– موسسه آموزش عالی مهر اروند. تیر 1396.  
بی نام. 1395. آمارنامه کشاورزی. سال زراعی 94-1393، جلد اول، وزارت جهادکشاورزی، معاونت امور برنامه­ریزی اقتصادی و بین‌المللی دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات. 1395.
زابلستانی م. و طباطبایی­فر س. الف. 1386. تاثیر میزان رطوبت بر ضریب اصطکاک استاتیکی سه رقم مغز بادام. سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. شیراز. اردیبهشت 1386.
Abdel-Gaffar E. A. and Hindey F. I. 1984. Linear airflow resistance of onion. J. Agr. Res. Tanta Univ., 10 (3), 721-735.
Abhayawick L., Laguerre J. C., Tauzin V., Duguenoy A. 2002. Physical properties of three onion varieties as affected by moisture content. J. J. of. Eng. 55. 253-262.
Amer Essa A. H. and Gamea G. R. 2014. Physical and mechanical properties of bulb onion.  Miser Journal of agricultural engineering. Vol. 20,No. 3. 661-676.
ASAE standard 2003. ASAE S368.4 DEC00. Compression test of food materials of convex shape. ASAE. 2950 Niles Road, St. Joseph, MI 49085-9659.
Bahnasawy A. H., El-Haddad Z. A., El-Ansary M.Y., and Sorour H. M. 2004. Physical and mechanical properties of Some Egyptian onion cultivars. J. food Eng. 62. 255-261.
Eweida M. H., Osman M. S., Okaz A. M. and Anous M. Y. 1996. Application of ethephon on onion. 1. Effect on Yield, Yield components and bulb characteristics at harvest and during storage. Al-Azhar J. Agric. Res., 1, 467-476.
Ghaffari H., Marghoub N., Shirazi Sheikhdarabadi M., Hakimi A. and Abbasi F. 2013. Physical properties of three Iranian onion varieties.
Kaveri G. and Thirupathi V. 2015. Studies on geometrical and physical properties of CO4 onion bulb (Allium cepa Lvar, Aggregatum Don.). International journal of resent scientific research.Vol. 6, Issue, 3,pp.2897-2902.
Locurto G. and Zakirov J. 1997. Soybean Friction properties. ASAE paper No. 7-4108.
Maw B. W., Hung Y. C., Tollner E. W., Smittle D. A. and Mullinix B. G. 1996. Physical and mechanical properties of fresh and stored sweet onions. Trans. ASAE, 39 (2), 633-637.
Mieszkalski L. 2016. Mathematic modelling of onion bulb shape (Allium cepa L.). Annals of Warsaw U637niversity of life sciences-SGGW Agriculture No. 68 (Agricultural and forest Engineering). 87-93.
Mohsenin N.N. 1996. Physical properties of plant and animal materials. New York: Gordon and Brech Science Publishers.
Oje K. and Ugbor E. C.. 1991. Some physical properties of oil bean seed. J. Agric. Eng. Res. (50), 305-313.
Sunitha B., Sujatha G., Girish B., Raj kiran B. and Ramana M. V. 2016. Determination of physical properties of onion (Arka Kirthiman). International journal of processing and post harvest technology. Vol. 7, Issue 1, 36-41.