دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-84 
1. بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

صفحه 1-8

10.22034/jam.2021.13133

سید هادی عالمی موسوی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهداد شدیدی؛ بهنام سپهر


6. Fixed Bed Pyrolysis of Euphorbia Tirucalli Biomass for Bio-oil Production

صفحه 57-65

10.22034/jam.2021.13136

مهرشاد نظرپور؛ احمد تقی زاده سرایی؛ محیا خلاقی