ارزیابی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی در منطقه سارال شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز. ایران

چکیده

چکیده
انتخاب تراکتور، یعنی منبع توان در مزرعه، یکی از مهم‌ترین تصمیمات در مدیریت مزرعه است که مدیران مزارع و کشاورزان با آن روبه­رو هستند. هدف از این مطالعه، انتخاب بهترین تراکتور در منطقه سارال دیواندره است. توان، ایمنی، تعمیرپذیری، مانورپذیری، قیمت، خدمات و دسترسی به تعمیرکار و قطعات، سرعت حرکت، قابلیت اطمینان، تناسب توان با اندازه مزارع، تناسب قیمت و هزینه ­های تراکتور با اندازه مزارع و درآمد کشاورزان شاخص‌های انتخاب تراکتور مناسب درنظر گرفته شدند. برای ارزش‌دهی تراکتورها از نظر شاخص‌ها، از 40 راننده حرفه‌ای و کشاورز با تجربه استفاده شد که به ­صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها و ارزش‌دهی‌ها با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج نشان می‌دهد که ایمنی، سرعت حرکت و قابلیت استفاده به عنوان وسیله حمل و نقل و قیمت مهم‌ترینِ عوامل در انتخاب تراکتور در منطقه هستند. تراکتور 285ITM مناسب‌ترین تراکتور انتخاب شد و نیز بررسی نتایج نشان می‌دهد، تراکتورهای نیمه ­سنگین و سنگین برای  منطقه گفته شده که دارای مزارع کوچک و نظام کشاورزی سنتی است، مناسب نیست. همچنین یافته‌ها نشان داد که استفاده‌های غیرکشاورزی از تراکتور مانند استفاده به­ عنوان وسیله نقلیه در مناطق صعب‌العبور تأثیر بسزایی در انتخاب تراکتور در منطقه سارال دارد.
 

کلیدواژه‌ها


Abdalla, O. A., Albasheer, A. H., Eltom, O. M., Elramlawi, H. R., Zaied, M. B., and El Naim, A. E. (2016).Decision support system for matching tractor power and implement size in irrigated farming of Sudan. International Educational Applied Scientific Research Journal, 1(2): 18-22. 
Almasi, M., Kiani, S. h., and Loveimi, N. (2005). Principles of Agricultural Mechanization. Hazrat Masoumeh Publication Institution, Qom, Iran. (In Persian).
Amini, A., and Asoodar, M. A. (2016). Selecting the most appropriate tractor using Analytic Hierarchy Process – An Iranian case study. Information Processing in Agriculture. 3: 223–234.
Asgharpoor, M. J. (2008). Multi-Criteria Decision Making. University of Tehran Pub. Tehran. Iran. (In Persian).
Babaiee, M. (2010). Investigation of effective factors in farm machinery selection (case study in Arak Township). M. Sc thesis. Faculty of Agriculture. Shahid Chamran University of Ahvaze. (In Persian)
Butani, K. M., and Singh, G. (1994). Decision support system for the selection of agricultural machinery with a case study in India. Computers and Electronics in Agriculture, 10: 91-104.
Esmailpour Terojeni, M., Alighaleh, P., Amoozad Khalili, M., and Gholami, Z. (2014). Selecting the most appropriate tractor based on economic criteria in DEXi Software Package (A Case Study of Behshahr County). The 8th National Congress on Aricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran. Jun. 29- 31. Mashhad. (In Persian).
Garcia-Alcaraz, J. L., Martínez-Loya, V., Maldonado-Macias, A., and Avelar-Sosa, L. (2017). Selection of Agricultural Technology: A Multi-attribute Approach. Technologies and Innovation, 749: 319-331.Karimi, S., khadem Alhoseini, N., and Mesri, T. (2010). Determining and analyses Economic useful Life for Agricultural tractors in the West Azerbaijan province. The 6th National Congress on Aricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran. Sep. 15- 16. Tehran. (In Persian)
 Karmarkar, A. U., and Gilke, N. R. (2020). An application of AHP for parameter importance evaluation for farm machinery selection. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 810 012022.
Kizilaslan, H. (2009). Input-output energy analysis of cherries production in Tokat province of Turkey. Applied Energy, 86: 1354-1358.
Kosarimoghaddam, A., Sadrnia, H., Aghel. H., and Banayan, M. (2014). Comparison of management models and optimal selection of agricultural machinery. The 8th National Congress on Aricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran. Jun. 29- 31. Mashhad. (In Persian)
Lak, M. B., and Borghaee, A. M. 2011. Multi-Criteria Decision Making Based in Choosing an Appropriate Tractor. Journal of Agricultural Machinery, 1(1): 42-47. (In Persian).
Loghmanpoor, R., Akram, A., and Tabatabiee, R. (2012). Selection and matching of power source and equipment by decision making system in Mazandaran province. The 7th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran.  Sep. 5-6. Shiraz. (In Persian)
Mehta, C. R., Singh, C. and Selvan, M. M. (2011). A Decision Support System for selection tractor-implement system used on Indian farms. Journal of Terramechanics. 48: 65-73.
Modarres Razavi, M. (2008). Farm Machinery Management. Ferdawsi University of Mashhad Pub. Mashhad. Iran. (In Persian).
Mohajeran, M., and Golrizan, M. (2016). Development of multi-criteria decision making model for technical evaluation of tractor using DEX method. The 8th National Congress on Biosystems Engineering (Agr. Machinery) and Mechanization of Iran. Agu. 30- 31. Mashhad. (In Persian).
Momeni, M. (2014). New Topics in operations research. Moalef Publications. Qom. Iran. (In Persian).
Sarkheil. S., and Navid, H. (2010). Evaluation and selection the tractor from four types of tractors by AHP method in the range of 30-90 kW. The 6th National Congress on Aricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran. Sep. 15-16. Tehran. (In Persian)
Sogaard, H. T., and Sorensen, C. (2004). A Model for optimal selection of machinery sizes within the farm machinery system. Biosystems Engineering. 89 (1): 13–28.
Tondro, R. (2012). Choosing the optimal number and size of agricultural machinery at Astan Quds Razavi Farm. M. Sc thesis. Faculty of Agriculture. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Toshboltaev, M. T., and Kholikov, B. A. (2019). Algorithm for selecting a base tractor model to form a tractor train. Problems and Decisions, 13(5): 46-50.
Taghizadeh, H., Ziyaei Hajipirlu, M., Khederli, V., and Shamsi, B. (2017). Identifying and prioritizing customer requirements from tractor production by QFD method. Journal of Agricultural Machinery, 7(1): 270-284.