دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-75 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر نوع روش و مکانیسم پخت نان مسطح روی خواص کیفی نهایی محصول

صفحه 1-12

10.22034/jam.2021.13378

فرید بجایی؛ سید صادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ حمیدرضا قاسم زاده


ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در گرمایش گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان

صفحه 49-58

10.22034/jam.2021.13919

معین مختاری ستائی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ داود مومنی؛ محسن سلیمانی