دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-96