ارزیابی انرژی مصرفی و میزان به هم خوردگی خاک در ادوات خاک ورز حفاظتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی