تاثیر خصوصیات فیزیکی دانه گندم بر ایجاد تلفات در دستگاه های بوجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی