تحلیل اثر پارامترهای عملیاتی شخم با گاوآهن برگردان دار بر لغزش چرخ های محرک، نیروی مقاومت کششی و بازده کششی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی