مدلسازی چروکیدگی ورقه های سیب در خشک کردن همرفتی به منظور اعمال در شبیه سازی فرآیند انتقال رطوبت و گرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی