برآورد آلایندگی و اثرات زیست محیطی روش های مختلف دفع فضولات گاوداری ها با استفاده از توصیه های IPCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

چکیده
رشد تولیدات دامی و توسعه دامداری‌ها باعث افزایش تولید محصولات جانبی از جمله فضولات دامی است که منجر به بروز تأثیرات زیست‌محیطی مخربی می‌شود. توجه به شیوه مدیریت فضولات تأثیر به ­سزایی در کاهش میزان اثرات زیست‌محیطی دارد. مطالعه حاضر با داده ­برداری عملی از چهار گاوداری با شیوه­ های متفاوت دفع فضولات و استفاده از جداول و توصیه­ های هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) برای برآورد انتشارات، انجام شد. داده­ های حاصل با نرم ­افزار سیماپرو پردازش و شاخص ­های زیست محیطی روش­ های دفع به ­دست آمد. بر اساس نتایج، در روش مدیریتی جمع­ آوری فضولات در لاگون شاخص نهایی زیست محیطی 706/0 (بی ­بعد) به ازای یک تن فضولات و در روش دپو به صورت توده خشک و استفاده از بخشی از آن به ­عنوان بستر حیوان، عدد 379/1 بدست آمد. از بین اثرات و شاخص ­های زیست محیطی اثر گروه گرمایش جهانی در تمام گاوداری‌ها بزرگ­تر از اثر سایر گروه‌های دیگر بود. علیرغم تولید متان زیاد در روش ذخیره در لاگون، به ­دلیل تولید گاز نیتروزاکسید در روش خشک کردن و به­ ویژه استفاده از فضولات خشک در بستر حیوان، این روش­ها اثر گرمایش جهانی بیشتری داشتند. با مدیریت فضولات به روش هاضم بی هوازی و جمع­­ آوری متان می­ توان اثرات زیست محیطی را کاهش داد و از مزایای انرژی نیز استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Emissions and Environmental Impacts of Dairy Farms Excrement Disposal Methods by IPCC Guidelines

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nouri
  • Mohammadali Myasami
  • Hamid Reza Ghasemzadeh
Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The growth of livestock production and the development of livestock farms increases the production of by-products, including livestock waste, which leads to destructive environmental effects. Paying attention to waste management methods has a beneficial effect in reducing the amount of environmental effects. The present study was performed by practical data collection from 4 farms with different methods of waste disposal. The tables and recommendations of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) were used to estimate emissions levels. The obtained data were processed with Simapro software to calculate the environmental indicators of disposal methods. Based on the results, in the management method of waste collection in lagoon, the final environmental index was the lowest as 0.706 per ton of waste. In the depot method for dry mass and using part of it as animal bed, the obtained index was the highest with 1.379. Among the environmental effects and indicators, the effect of the global warming group in all farms was greater than the effect of other groups. Despite the high production of methane in the storage method in the lagoon, due to the production of nitrous oxide gas in the drying method and especially the use of dry waste in the animal bed, these methods had a greater effect of global warming. By managing waste through anaerobic digestion and methane collection, environmental effects can be reduced and energy benefits can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dairy farms
  • Dry excrement
  • Environmental effects
  • IPCC
  • Lagoon
  • Waste disposal
Anon. (2013). Statistics of Industrial Dairy Farms. Statistical Center of Iran. Available under: https://www.amar.org.ir/
Anon. (2014). Detailed Results of the General Agricultural Census. Statistical Center of Iran. Available under: https://www.amar.org.ir/
Brentrup, F., Küsters, J., Kuhlmann, H. and Lammel. J. (2004). Environmental impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment methodology I. Theoretical concept of a LCA method tailored to crop production. Europ. J. Agronomy, 20: 247- 264.
Consoli, F., Allen, D., Boustead, I., Fava, J., Franklin, W., Jensen, A.A., de Oude, N., Parrish, R., Perriman, R., Postlethwaite, D., Quay, B., Séguin, J. and Vignon, B. (1993). Guidelines for Life-Cycle Assessment: A ‘Code of Practice’. (Eds.) Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), Brussels.
Dadras, S., Abdi, R. and Maysami, M. A. (2015). Life cycle assessment of some agricultural products in Moghan agro-industrial company farms. MSc dissertation. University of Tabriz, Iran. (In Persian).
Flysjö, A., Henriksson, M., Cederberg, C., Ledgard, S., and Englund, J.-E., (2011a). The impact of various parameters on the carbon footprint of milk production in New Zealand and Sweden. Agricultural Systems, 104, 459-469.
Ghorbani, M., Darijani, A., Kouchaki, A. and Matlabi, M., 2009. Estimating the environmental costs of greenhouse gas emissions on dairies Mashhad. J. Agric. Econ. Dev. 66: 63-43. (In Persian)
IPCC. 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
Lindfors, L.G., Christiansen, K., Hoffman, L., Virtanen, Y., Juntilla, V., Leskinen, A., Hanssen, O. J., Rønning, A., Ekvall, T., Finnveden,  G., Weidema, B. P., Ersbøll,  A. K. and Boman, B. (1995). LCA-Mirhaji, H., Khojastepour, M. and Abbaspourfard, M. (2013). Environmental impact assessment of wheat production in Marvdasht, Iran. Iranian Journal of Natural Environment, 66(2), 223-232. (In Persian).
Nutter, D., Ulrich, R., Kim, D. S., and Thoma, G., (2012). Greenhouse gas (GHG) emission analysis for US fluid milk processing plants: processing, packaging, and distribution. International Dairy Journal.
O’Brien, D., Hofmann, G., Sauer, J. and Dorfner, G. (2014).  A dominance analysis of greenhouse gas emissions, beef output and land use of German dairy farms. Agricultural Systems.129: 55-67.
Sefeedpari, P., Rafiee, S.H. and Akram, A. (2012). Comparisonofenergy consumptionandgreenhousegas emissionsindairy cowsandegg laying henfarmsinTehranprovince. Nation. Conf. Dev. Tehran. Iran. (In Persian).
Soltanali, H., Emadi, B., Rohani, A. and Khojastehpour, M. (2015). Energy Consumption Modeling and Greenhouse gas Emissions in Dairy farms (Case study: Guilan Province, Iran). J of Ruminant Research, 2(4): 174-193 (In Persian).
Van der Maas, C.W.M., Coenen, P.W.H.G., Zijlema, P.J., Baas, K., Van den Berghe, G., Van den Born, G.J., Brandt, A.T., Dröge, R., Guis, B., Geilenkirchen, G., Te Molder, R., Nijdam, D.S., Peek, C.J. and Van der Sluis, S.M. (2010). Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990–2006. National Inventory Report 2010. MNP report 500080017.
Wilkerson, V. A., Mertens, D. R., and Casper, D. P. (1997). Prediction of excretion of manure and nitrogen by Holstein dairy cattle. J. Dairy Sci. 80:3193–3204.
Zhang, Q., Chang, V.W.C., and Fane, A.G., (2013). An improved life cycle impact assessment (LCIA) approach for assessing aquatic eco-toxic impact of brine disposal from seawater desalination plants.  Desalination 308: 233-241.