دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-100 
طراحی و ساخت سامانه تثبیت کننده الگوی پاشش افشانک هیدرولیکی

صفحه 13-21

10.22034/jam.2022.14948

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم ز اه؛ منوچهر بهرامی؛ عباس همت


Monitoring and controlling the chicken Incubation Process Using the Internet of Things System

صفحه 73-77

10.22034/jam.2022.15710

حسین روشنی قیاسی؛ علی حاجی احمدی؛ سلیمان حسین پور؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ امیرحسین اسداله زاده