دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-120 
12. تعیین مدل رگرسیونی تاثیر سرعت پیشروی، سرعت دورانی کوبنده و دور دمنده بر میزان افت عقب کمباین Claas Tucano 320

صفحه 111-118

10.22034/jam.2020.12947

حسن خلیلی کلی کند؛ حسین نوید؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ مختار اسدپور اصل؛ جواد ولی دوتپه سفلی