ارزیابی ماشین سورتینگ محصولات باغی از دیدگاه کارایی سامانه و صدمات مکانیکی وارد بر میوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
ایران یکی از قطب­ های مهم تولید میوه­ در جهان است و از آنجا که یکی از عوامل مهم در بازاریابی، افزایش بازارپسندی و توسعه صادرات، عملیات اندازه­بندی، درجه­ بندی و بسته­ بندی محصولات می ­باشد، در تحقیق حاضر عملکرد ماشین سورتینگ ساخته شده در درجه ­بندی محصولات شبه­ کروی و نیز میزان صدمات وارده در حین عملیات مورد بررسی قرار گرفت. ماشین مذکور از نوع تسمه غلتک بود. فاکتورهای مختلفی از عملکرد ماشین شامل سرعت پیشروی تسمه نقاله انتقال و نرخ تغذیه و نیز نوع محصول شامل پرتقال و سیب در دو رقم گلدن­دلیشیز و رد ­دلیشیز مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای وابسته از قبیل میزان و نرخ صدمات روی محصول، شاخص درجه خلوص و بازده سورتینگ اندازه­ گیری و محاسبه شد. نتایج بیانگر آن بود که درجه خلوص سورتینگ برای سیب و پرتقال به ­ترتیب 80/95 و83/95 درصد است. در این وضعیت ظرفیت بهینه ماشین حدود 1 تن در ساعت برآورد شد. مقدار صدمات کوفتگی در هر دو محصول و در تنظیمات انجام شده از قبیل سرعت غلتک ­ها، دبی تغذیه و سرعت تسمه نقاله انتقال، تقریبا در حد صفر برآورد شد که بیانگر خصوصیات عملکردی بهینه و نیز خصوصیات طراحی بهینه و اصولی ماشین است. این ماشین برای کاربرد در باغات و نیز سردخانه ­های متوسط بسیار مناسب است.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sorting Machine of Horticultural Products from the View Point of Machine Performance and Mechanical Damage of Fruit

نویسندگان [English]

  • Habibeh Nalbandi
  • Sadegh Seiiedlou
  • Sajjad Beranki
  • Vahid Farzand Ahmadi
Department of Biosystems Engineering, Agricultural Faculty, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Iran is one of the main producers of fruits in the world. Grading, sizing and sorting of fruit is an important factor in the Iranian marketing and exportation. In this research, the performance of a mechanical sorter machine of semi spherical fruit and fruit damage during process were evaluated. This machine was operates based on the belt-roller mechanism. The effect of some operational characteristics of the machine such as feeding conveyor speed, transportation conveyor speed and fruit kind (two varieties of apple; Red and Golden delicious; and orange) was evaluated on the machine performance factors such as purity index, efficiency of process and fruit damage. The results showed that the purity index was 95.80% and 95.83% for apple and orange sorting, respectively and the optimum capacity of machine was 1 ton per hour at this condition. The fruit damage was negligible at the optimum operational condition such as feeding and transportation conveyor speed and feeding rate. It indicates that the designing and operational characteristics of machine were optimum and the sorting machine was very suitable to sort semi spherical products usable in gardens or cold storages.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Apple
  • Damage
  • Grading
  • Orange
  • Sizing
  • Sorting
5- منابع
Anonymous. (2002). United State Standards for Grades of Apples. United States Department of Agriculture.
Anonymous. (2005). United State Standards for Grades of Orange. United States Department of Agriculture.
Anonymous. (2017). Agricultural Statistics. Publications of the General Directorate of Statistics and Information of the Ministry of Jihad Agriculture (In Persian).
Bahnasawy, A.H. and Mostafa, H.M. (2009). Development of affordable machine for sizing Egyptian onion. Agricultural Engineering International CIGR. Vol: XI.
Beranki, S. (2015). Optimization of design, fabrication and evaluation of apple mechanical sorting machine. MS.c. Thesis, Department of Biosystems Engineering, University of Tabriz (In Persian).
Dordi banki, Gh. (1991). Investigating the export of Iranian agricultural products and ways of its development. MS.c. Thesis, University of Tehran (In Persian).
Jarimpos, B., Toomsaengtong, S. and Inparasit, C. (2007). Design and testing of a mangosteen fruit sizing machine. Journal of Food Engineering. 79(3):745-751.
Kermani, A. M., Kouravand, Sh. (2016).  Design, construction and evaluation of a sizing machine for hazelnuts. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(2):375-381 (In Persian).
Khojasteh Pour, M. (1996). Design and construction of potato grading machine according to Iranian conditions. MS.c. Thesis, University of Tehran (In Persian).
Mohsenin, N. N. (1986). Physical Properties of food and Agricultural Materials. 2nd Revised and Updated Edition. Gordon and breach Science Publishers. New York.
Mostaphapor, M. (2016). Testing, reforming, evaluation and optimization of performance of the apple mechanical sixing machine. MS.c Thesis, Department of Biosystems Engineering, University of Tabriz (In Persian).
Nazer, A. (2012). Design and fabrication of Apple mechanical sorting machine. MS.c. Thesis, Department of Biosystems Engineering, University of Tabriz (In Persian).
Saravacos, G. and Kostaropoulos, E. (2016). Handbook of Food Processing Equipment, Second Edition. pp: 233-247.
Seiiedlou, S. 2012. Engineering of agricultural equipment processing equipment. Course notes. University of Tabriz (In Persian).
Tabatabae Kloor, R. and Hashemi, J. (2008). Development and evaluation of citrus sorting machine with rotary semi-conical disc. Journal of Agriculture Machinery Science. 4 (4): 371-374.