تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی کاه برنج و انرژی مورد نیاز برای خرد کردن آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی