شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده‌های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی