اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین نوید

مکانیک ماشین های کشاورزی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?navid
navidtabrizu.ac.ir
+98-41-33392782
0000-0002-3694-5175

h-index: 17  

سردبیر

دکتر حمیدرضا قاسم زاده

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghassemzadeh
ghassemzadehtabrizu.ac.ir
+98-41-33392778
0000-0001-7101-0060

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

دکتر یحیی عجب شیرچی

تبدیل انرژی (موتورهای احتراق داخلی) استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?ajabshirchi
yajabshirtabrizu.ac.ir
+98-41-33392781
0000-0002-1282-9161

h-index: 11  

دکتر سعید مینایی

مهندسی ماشین های کشاورزی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

minaeemodares.ac.ir
0000-0003-2241-5621

h-index: 28  

دکتر علی جعفری

مکانیک ماشین های کشاورزی استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

jafaryaut.ac.ir
0000-0003-4813-7535

h-index: 3  

دکتر سید صادق سیدلو

مکانیزاسیون کشاورزی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?seiiedloo
ss.seiedlotabrizu.ac.ir
0000-0002-8124-7528

دکتر علی محمدنیک بخت

مکانیک ماشین های کشاورزی استاد/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

a.nikbakhturmia.ac.ir
0000-0003-4149-0619

h-index: 14  

دکتر یوسف عباسپور گیلانده

مکانیک ماشین های کشاورزی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

abbaspouruma.ac.ir
0000-0002-9999-7845

h-index: 8  

دکتر مهدی خجسته پور

علوم زیست محیطی استاد/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

mkhpourum.ac.ir
0000-0002-8107-9026

h-index: 16  

دکتر شمس اله عبداله پور

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار/مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?abdollahpour
shamstabrizu.ac.ir
0000-0002-1320-6628

h-index: 5  

دکتر حسن زکی دیزجی

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار/گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

hzakidscu.ac.ir
0000-0002-8891-5031

h-index: 5  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Prof. Reiner Brunsch

مهندسی ماشین های کشاورزی انستیتو تحقیقات مهندسی کشاورزی و بیواکونومی پتسدام

rbrunschatb-potsdam.de
+49 (0)331 5699 105
0000-0002-4155-9156

Prof. Ning Wang

مهندسی کشاورزی الکترونیک دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، آمریکا

ning.wangokstate.edu
(405) 744-2877
0000-0002-8533-395X

Dr. Jochen Mellmann

مهندسی مکانیک انستیتو تحقیقات کشاورزی آ ت ب ( آلمان)

jmellmannatb-potsdam.de
+49 (0)331 5699 321
0000-0001-8646-0195

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر اصغر محمودی

مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mahmoudi
a_mahmouditabrizu.ac.ir
0413392780
0000-0002-3096-0825

h-index: 10  

دکتر رضا عبدی

مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?abdi
r.abditabrizu.ac.ir
04113392776
0000-0002-1676-5687

h-index: 11  

مدیر اجرایی

گیسو بخشزاده

کامپیوتر سخت افزار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز

jam.tabrizugmail.com
+98-41-33356002
0000-0002-0750-0898