نویسنده = �������� ������ ���������������� ��������
بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-8

10.22034/jam.2021.13133

سید هادی عالمی موسوی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهداد شدیدی؛ بهنام سپهر