نویسنده = ������������ ��������
بررسی برخی عوامل موثر بر میزان یکنواختی پاشش در کودپاش دامی

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 71-80

محسن حیدری؛ بهشاد طحانی


ساخت و ارزیابی سامانه سرعت خزشی برای تراکتور مسی‌فرگوسن 285

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 27-34

اورنگ تاکی؛ محسن حیدری؛ اردشیر اسدی