نویسنده = علی جعفری
Monitoring and controlling the chicken Incubation Process Using the Internet of Things System

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-77

10.22034/jam.2022.15710

حسین روشنی قیاسی؛ علی حاجی احمدی؛ سلیمان حسین پور؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ امیرحسین اسداله زاده


پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در مناطق روستایی شهرستان ایوان غرب، استان ایلام

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 101-110

حامد مرادی؛ حسین مبلی؛ علی جعفری؛ مجید خانعلی


اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 45-55

مجتبی جابری؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا