نویسنده = �������������������� ��������������
تاثیر کارنده در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 39-46

10.22034/jam.2021.13455

رضا رحیم زاده؛ غلامرضا قهرمانیان؛ مسعود سیادت؛ سهراب شعبانی


مقایسه و ارزیابی گاوآهن برگردان دار دوسویه با گاوآهن های برگردان دار مرسوم

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-13

غلامرضا قهرمانیان؛ انگین چاکر؛ ارجان گلی سویلو