نویسنده = ���������� ������
بررسی تجربی یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی کوچک در شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 69-78

سیداحمد مرتضوی؛ رحیم ابراهیمی؛ علی ملکی