کلیدواژه‌ها = Petroleum
Fixed Bed Pyrolysis of Euphorbia Tirucalli Biomass for Bio-oil Production

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 57-65

مهرشاد نظرپور؛ احمد تقی زاده سرایی؛ محیا خلاقی