نویسنده = �������������� ��������
تعیین انرژی مصرف شده در تولید خوراک کنسانتره دامی (مطالعه در: شرکت نیرو سهند تبریز)

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 111-119

رحمت صحرایی؛ محمدعلی میسمی؛ حسین بهفر