نویسنده = ������������ ������������
بررسی فرآیند پیش سرمایش سیب در جعبه های تجاری و جعبه هایی با طراحی جدید

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-90

سیدصادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ سولماز جلالی